Demokrati i förskolan-en studie om pedagogers perspektiv på barns inflytande och delaktighet

DSpace Repository

Demokrati i förskolan-en studie om pedagogers perspektiv på barns inflytande och delaktighet

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Demokrati i förskolan-en studie om pedagogers perspektiv på barns inflytande och delaktighet
Author Forsthager, Alexandra ; Glans, Cecilia
Date 2015
Swedish abstract
I denna studie får ni ta del av fyra pedagogers perspektiv på hinder och möjligheter för barns delaktighet och inflytande i förskolan. De teorier vi använt oss av är teorier som utgår från begreppet demokrati där inflytande och delaktighet inte går att bortse från. Vi valde att göra kvalitativa forskningsintervjuer för att kunna ta del av pedagogernas beskrivning av vilka hinder och möjligheter de upplever i sitt vardagliga arbete med barnen. Denna intervjuform valdes för att bättre kunna nå våra informanters erfarenheter och perspektiv. Genom våra teorier och tidigare forskning har vi kommit fram till ett resultat som visar att pedagoger upplever att det finns många faktorer i deras arbete med barnen som både hindrar och öppnar upp för möjligheter för barns inflytande. Dessa faktorer är bland annat rutinsituationer, den fysiska miljön och dess material samt det verbala- och ickeverbala språket. Arbetet kan försvåras av tidsbrist då pedagogerna känner att de inte räcker till för varje barn. De nämner även att det råder personalbrist, de uttrycker en stark önskan om fler pedagoger i förskolan. Denna personalbrist kan leda till stress hos pedagogerna. Nyckelord: delaktighet, demokrati, förskola, inflytande
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 38
Language swe (iso)
Subject delaktighet
demokrati
förskola
inflytande
Handle http://hdl.handle.net/2043/18486 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics