Inte en sådan man. En studie om det våldspreventiva arbetet mot mäns våld mot kvinnor

DSpace Repository

Inte en sådan man. En studie om det våldspreventiva arbetet mot mäns våld mot kvinnor

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Inte en sådan man. En studie om det våldspreventiva arbetet mot mäns våld mot kvinnor
Author Röding, Micaela ; Sonnesjö, Lisa-Lo
Date 2015
English abstract
The aim of this study is to examine how the measures taken to prevent male violence against women manifest themselves on different social levels. This study examines, from a gender perspective and an intersectional perspective, the possible effects of the target group conception on those different levels. To achieve the aim of this study we ask the following questions: How do professionals work on a primary level to prevent male violence against women? How do professionals work on a secondary level to prevent male violence against women? Which is the target group for the preventive measures taken? What are the possible consequences thereof from a gender perspective and an intersectional perspective? This study is based on qualitative, semi structured, interviews with six professionals in this field. To analyze and understand the material, we have applied gender theories and taken an intersectional perspective. Male violence is a universal phenomenon that causes immense suffering for the victims. Male violence is frequently seen as an effect of the social inequality between men and women. Effective work against this inequality is consequently regarded as a prerequisite for a decrease in male violence. The results of this study shows that there are almost no such preventive measures taken on a primary- or secondary level. To achieve an effective prevention of male violence against women men need to be motivated to take collective responsibility for the male violence. There appears to be a lack of functioning methods to achieve this. Nowadays the preventive measures taken are aimed at certain groups of men. Preventive work on a secondary level entails certain risks: the majority of all men are not made to take responsibility for the violence and specific groups of men are stigmatized and made to take all the responsibility for the male violence. The result of this study brings forth the need for prevention work aimed at adjusting gender roles if a decrease in male violence against women is to be achieved.
Swedish abstract
Syftet med denna studie är att undersöka hur det förebyggande arbetet med mäns våld mot kvinnor tar sig uttryck på olika nivåer i samhället. Studien undersöker vilka arbetet riktas mot på dessa nivåer och vilka konsekvenserna av detta blir sett ut ett genusperspektiv och ur ett intersektionellt perspektiv. För att uppfylla studiens syfte har vi använt oss av följande frågeställningar: Hur arbetar professionella för att förebygga mäns våld mot kvinnor på primär nivå? Hur arbetar professionella för att förebygga mäns våld mot kvinnor på sekundär nivå? Vilka grupper riktas det förebyggande arbetet emot på dessa nivåer? Vilka konsekvenser får detta ur ett genusperspektiv samt ett intersektionellt perspektiv? Studien bygger på kvalitativa riktat öppna intervjuer med sex yrkesverksamma inom området. Vi har använt oss av genusteori samt ett intersektionellt perspektiv för att analysera och förstå vårt material. Mäns våld är ett utbrett fenomen i hela världen som orsakar stort lidande för offren. Användandet av våld har inte minskat över tid och män står för en övervägande del av våldet. En grundläggande förklaring till mäns våld är att våldet har sitt ursprung i ojämlika förhållanden mellan män och kvinnor och att denna ojämlikhet bör motverkas för att våldet ska minska. Resultaten av vår studie visar att det inte arbetas på primär- eller sekundärpreventiv nivå i någon större utsträckning då det gäller mäns våld mot kvinnor. För att det förebyggande arbetet mot mäns våld mot kvinnor ska bli effektivt behöver män engageras att ta ett kollektivt ansvar för våldet. Än så länge verkar det inte finnas fungerande metoder för att åstadkomma just detta. Idag är det vissa grupper av män som det våldspreventiva arbetet riktar sig mot. Risken med att endast arbeta sekundärpreventivt är att majoriteten av män inte behöver ta ansvar för våldet samt att vissa grupper av män stigmatiseras och får ta ansvaret för alla mäns våld. Studien visar att det behövs ett genusförändrande förebyggande arbete på primärpreventiv nivå om mäns våld mot kvinnor ska minska.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 49
Language swe (iso)
Subject förebyggande arbete
genus
genusperspektiv
intersektionalitet
maskulinitet
mäns våld mot kvinnor
primärpreventivt
sekundärpreventivt
våldsprevention
Handle http://hdl.handle.net/2043/18496 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics