Omsorg och stora barngrupper i förskolan ur ett omsorgsetiskt perspektiv

DSpace Repository

Omsorg och stora barngrupper i förskolan ur ett omsorgsetiskt perspektiv

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Omsorg och stora barngrupper i förskolan ur ett omsorgsetiskt perspektiv
Author Michel Dahl, Bénédicte ; Svensson, Linda
Date 2015
Swedish abstract
Storleken på barngrupperna väcker debatt i media. Vi har funderat på hur antalet barn i barngrupperna förändrats över tid och vi har frågat oss hur omsorgen påverkas av den utveckling som sker. Begreppet omsorg finns i läroplanen utan att det förklaras och lämnar därmed tolkningsfrihet för de som läser den. Omsorg är viktigt att lyfta fram eftersom det handlar om barnens välbefinnande. Syftet med vårt examensarbete var att ta del av några förskollärares syn på omsorgen och de stora barngrupperna samt hur de arbetar med omsorg. Vi valde därför att använda oss av en kvalitativ metod och har intervjuat fyra förskollärare från olika förskolor i Skåne. Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer för att få så mycket information som möjligt och kunna ställa följdfrågor om vi ville fördjupa oss i någonting de sade. Som teoretisk utgångspunkt till intervjuerna har vi använt oss av Noddings omsorgsetik. Vi har också tagit del av tidigare forskning kring stora barngrupper och omsorg och gjort jämförelser med vår studie. Resultatet av våra intervjuer visar att informanterna har samma övergripande bild av vad omsorg är. Omsorg är för dem att ta hand om. Hur detta omhändertagande tar sig uttryck i praktiken skiljer sig mellan informanterna. Den här skillnaden kan bero på att förskollärarna har olika förutsättningar på sina arbetsplatser eller att de har olika erfarenheter av omsorg.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 33
Language swe (iso)
Subject omsorg
omsorgsetik
omvårdnad
trygghet
barngrupp
förhållningssätt
pedagogen
Handle http://hdl.handle.net/2043/18501 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics