Sinnligt lärande utomhus- Pedagogers förhållningssätt ur ett didaktiskt perspektiv

DSpace Repository

Sinnligt lärande utomhus- Pedagogers förhållningssätt ur ett didaktiskt perspektiv

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Sinnligt lärande utomhus- Pedagogers förhållningssätt ur ett didaktiskt perspektiv
Author Rosenlund, Barbro ; Åkesson, Liselott
Date 2015
Swedish abstract
Sammanfattning Syftet med vår studie är att undersöka pedagogers tankar och idéer sett ur ett didaktiskt perspektiv när det gäller utomhusvistelse på förskolan. Vi har utgått från fyra fråge-ställningar. Vilka pedagogiska tankar och idéer ger pedagogerna uttryck för när det gäller utomhusvistelse? Vilka didaktiska möjligheter och utmaningar ställs pedagoger inför när det handlar om utomhusvistelse på förskolan och hur påverkar miljön pedagogernas didaktiska perspektiv? Hur har införandet av förskolans läroplan påverkat pedagogernas tankar om de didaktiska frågorna vad, hur och varför? Vilken betydelse har utbildning och erfarenhet för pedagogernas didaktiska förhållningssätt? Vi har diskuterat utifrån begrepp som didaktik, utomhuspedagogik, barnsyn, värdegrund, sinnen och läroplan för förskolan, där vi förhållit oss till pedagogers tankar om utomhusvistelse. Vi lutar oss mot Uljens didaktiska perspektiv och Deweys erfarenhetsbaserade lärande och reformpedagogik. Dessutom diskuteras Pramling Samuelssons utvecklingspedagogik. Vi har gjort en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer av sex pedagoger på tre olika förskolor. Studiens resultat visar på ett förändrat didaktiskt förhållningssätt. Vår slutsats är att pedagogerna ger uttryck för ett förändrat synsätt, när det gäller värdegrunden, erfarenhet och utbildning. Det har även blivit en förändrad barnsyn enligt informanterna där barnen har fått större inflytande över sin vardag. Pedagogerna ger också uttryck för att en varierad utomhusmiljö ger ett mångsidigt lärande, sinnenas betydelse för ett utomhuslärande och att framförallt tiden begränsar informanterna när det gäller deras didaktiska förhållningssätt.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 41
Language swe (iso)
Subject barnsyn, sinnena, utomhusvistelse och värdegrund
Handle http://hdl.handle.net/2043/18502 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics