Religionsfrihet och skolplikt

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Religionsfrihet och skolplikt
Author Dunér, Elin ; Norberg, Theresia
Date 2014
Swedish abstract
Syftet med studien var att ta reda på hur lärare och rektorer på två kommunala skolor i Malmö ser på religionsfrihet i relation till skolplikten. Vi analyserade hur mötet mellan religionsfrihet och skolplikt ser ut i praktiken, utifrån rektorernas såväl som lärarnas perspektiv. Vi undersökte också hur lärare och rektorer ser på skolplikten och religionsfriheten i förhållande till de lagar och förordningar som finns. Vi genomförde en kvalitativ, ostrukturerad intervju med två lärare och två rektorer på vardera skola. Vi kom fram till att relationen mellan skolplikten och religionsfriheten såg olika ut mellan lärare och rektorer. En av rektorerna menade att relationen bestod utav en konflikt. Överlag var rektorer och lärare osäkra på i vilka situationer man kan låta en elev bli befriad från undervisningen på grund av religiösa skäl. Vi ansåg då att det behövdes tydligare exempel som komplement till skollagen. Vidare såg vi att lärare och rektorer definierade religionsfriheten som rätten till religion. Vi kunde se att detta genomsyrade undervisningen och skolgången, då tyngdpunkten låg på alla elevers rätt till religion. Resultatet visade även att skolplikten definierades som en plikt för eleven att gå i skolan, medan man bortsåg ifrån att enligt lagen ska skolplikten innebära en rättighet för alla barn.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 45
Language swe (iso)
Subject Religionsfrihet
Skolplikt
Befrielserätt
Handle http://hdl.handle.net/2043/18510 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics