Naturvetenskaplig undervisning med en dator per elev: möjligheter och utmaningar utifrån lärarnas perspektiv

DSpace Repository

Naturvetenskaplig undervisning med en dator per elev: möjligheter och utmaningar utifrån lärarnas perspektiv

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Naturvetenskaplig undervisning med en dator per elev: möjligheter och utmaningar utifrån lärarnas perspektiv
Author Winter, Julia Franziska
Date 2014
English abstract
Teaching science with one computer per pupil: opportunities and challenges from teachers’ perspective
Swedish abstract
Trots intensiva satsningar på skolans digitalisering visar forskningen att den inte leder automatiskt till förbättrat lärande och kunskapsutveckling hos eleverna. Syftet med examensarbetet var att undersöka pedagogernas syn på frågan hur IT och 1:1 kontexten kan utnyttjas för att främja elevers lärande i naturvetenskaplig undervisning. Empirin omfattar djupintervjuer med fyra lärare som undervisar i biologi, kemi eller NO. Syftet var att få insikt i lärarnas funderingar och sätt att använda IT och 1:1 kontexten för att stötta elevers lärande och det pedagogiska arbetet. Dessutom gjordes en enkätstudie bland åtta lärarstudenter för att ta reda på deras uppfattningar om 1:1 kontextens användning och effekt vid observerade naturvetenskapliga lektioner. Det empiriska materialet analyseras utifrån utvalda teoretiska utgångspunkterna som omfattar teorier av Vygotskij och Dewey kring sociokonstruktivistiskt lärande respektive inquiry-based learning samt Mishra och Koehlers TPACK modell. Kopplingar görs också till aktuell evidensbaserad pedagogisk forskning kring IT-stödd lärandet som beskrivs i forskningsöversikten. Arbetets resultat visar på konkreta exemplen på hur IT och 1:1 kontexten kan utnyttjas för att främja elevers lärande, t.ex. vid utveckling av förmågor som lära att lära, metakognition, kommunikation och digital kompetens. Identifierade positiva faktorer för en effektiv IT användning är ett elevcentrerat undervisningsupplägg, lärarnas IT-intresse och elevernas guidning kring datoranvändning och kunskapsmålen. I arbetet identifieras också en rad utmaningar och riskfaktorer som kan lätt äventyra positiva effekter av IT och 1:1 kontexten. Som mest besvärlig upplevs ITs distraktionskraft på eleverna samt lokala förutsättningar som är svårare att påverka (teknisk utrustning, klassens sammansättning, elevernas motivation och förmåga till självkontroll, samt lärarnas möjligheter till att kunna utveckla sin TPACK). Analysen visar att positiva effekter för undervisningen och elevers lärande uppstår mer sannolikt när IT och 1:1 kontexten används selektiv för att stödja effektiva läraktiviteter som är aktiva, elevcentrerade, kognitiv utmanande, skapande och (social-) konstruktivistiska samt för att ge formativ bedömning.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 58
Language swe (iso)
Subject biologi
dator i skolan
datorstött lärande
digitalstött lärande
en dator per elev
en-till-en
1-1
1:1 kontext
elevdator
IKT i skolan
IT (informationsteknologi)
kemi
naturvetenskap
NO
TPACK, TPCK (technological pedagogical content knowledge)
skolans digitalisering
Handle http://hdl.handle.net/2043/18515 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics