En studie av fyra gymnasieelevers lärstrategier i språkundervisning

DSpace Repository

En studie av fyra gymnasieelevers lärstrategier i språkundervisning

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title En studie av fyra gymnasieelevers lärstrategier i språkundervisning
Author Cehic, Semir
Date 2015
Swedish abstract
Syftet med den här uppsatsen har varit att undersöka fyra gymnasieelevers erfarenheter av språkundervisning i moderna språk. Uppsatsens frågeställningar är: • Hur beskriver eleverna sin språkundervisning? • Vilka strategier använder sig eleverna av vid språkinlärningen? • Vilka teorier kring lärande går att observera i elevernas undervisning? Underlaget till uppsatsen har varit fyra gymnasieelevers utsagor om språkinlärning i form av kvalitativa intervjuer. Elevernas utsagor har analyserats med hjälp av olika teorier med anknytning till språkinlärning. Slutsatsen är att denna språkundervisning lägger tonvikten på den sociala interaktionen, vilket speglar den forskning som har gjorts de senaste 30 åren. Det visade sig även att det fortfarande finns spår av äldre metoder i dagens undervisning, och att det är problematiskt att hitta en balans mellan lärarcentrerad och elevorienterad undervisning.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 32
Language swe (iso)
Subject input hypothesis
inlärningsstilar
intelligenstyper
sociokulturella perspektivet
teachability hypothesis
zonen om den närmaste utvecklingen
Handle http://hdl.handle.net/2043/18517 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics