Unga om sexualitet och risker: En kvalitativ studie om bedömningar av sexuella risker

DSpace Repository

Unga om sexualitet och risker: En kvalitativ studie om bedömningar av sexuella risker

Details

Files for download Overview of item record
Publication 2-year master student thesis
Title Unga om sexualitet och risker: En kvalitativ studie om bedömningar av sexuella risker
Author Karlsson, Johanna
Date 2015
English abstract
This study focuses on young people’s view on risk and sexuality. The main purpose is to explore how young people perceive and assess sexual risk. Within this purpose, the following research questions will be studied in particular: What influences young people's understanding of sexual risks? Which sexual risks are most in question for young people today? The study is qualitative in its nature and to answer the questions at issue, online focus groups are used. The study material consists of four focus groups with a total of 16 respondents aged 18–24 years. The theoretical framework for the study consists of theories about how tendencies in the late modernity affect the sexual scripts about risks. In the analysis have also theories about emotional perspective on risks been used. The study's main finding is that young people have a variety of sexual risks to relate to, from both the social and medical perspective. In the reflexive modernity the risk of not being good enough sexual or to get a negative reputation is in some cases more palpable than a possible risk of unplanned pregnancy or of contracting a sexually transmitted infection (STI). Therefore to improve sexual health among young people will require a broader definition of the concept of risk and a different conversation than just the medical. Young people need more than just knowledge of how to protect themselves against unintended pregnancy and STIs.
Swedish abstract
Den här studien har fokus på unga människors syn på risk och sexualitet. Det övergripande syftet är att undersöka hur unga människor uppfattar och bedömer sexuella risker. Inom ramen för detta syfte kommer följande forskningsfrågor att särskilt studeras: Vad påverkar unga människors förståelse av sexuella risker? Vilka sexuella risker är mest framträdande för unga människor idag? Studien är av kvalitativ art och för att besvara frågeställningarna har fokusgrupper online genomförts. Studiens material består av fyra fokusgrupper med totalt 16 informanter i åldern 18–24 år. Det teoretiska ramverket för studien består av teorier om hur tendenser i det senmoderna samhället påverkar de sexuella skripten kring risker. I analysen har även ett emotionsperspektiv kring risker använts. Studiens huvudsakliga resultat är att unga människor förhåller sig till en mängd olika sexuella risker, som finns både inom det sociala och medicinska perspektivet. I den reflexiva moderniteten blir risken att inte duga sexuellt, eller att få ett negativt rykte i vissa fall mer påtaglig än en eventuell risk att bli eller göra någon oplanerat gravid eller att smittas av en sexuellt överförbar sjukdom (STI). För att förbättra den sexuella hälsan bland unga människor behövs det därför en bredare definition av riskbegreppet och ett annat samtal än enbart det medicinska. Unga människor behöver mer än enbart kunskap om hur de ska skydda sig mot oplanerade graviditeter och STI.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 47
Language swe (iso)
Subject sexualitet
ungdomar
sexuella risker
sociala risker
säkrare sex
identitet
Handle http://hdl.handle.net/2043/18520 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics