Förskollärares syn på små barns inflytande och delaktighet i pedagogisk dokumentation - En studie ur ett maktperspektiv

DSpace Repository

Förskollärares syn på små barns inflytande och delaktighet i pedagogisk dokumentation - En studie ur ett maktperspektiv

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Förskollärares syn på små barns inflytande och delaktighet i pedagogisk dokumentation - En studie ur ett maktperspektiv
Author Månsson Bengtsson, Therese
Date 2015
Swedish abstract
Sammanfattning Titel: Förskollärares syn på små barns inflytande och delaktighet i pedagogisk dokumentation - En studie ur ett maktperspektiv Författare: Therese Månsson Bengtsson På senare år har arbetsverktyget pedagogisk dokumentation blivit ett allt populärare arbetsverktyg i förskolan. Det problematiseras dock att verktyget blivit så pass utspritt som det har i svenska förskolor, då det av personalen kräver ett kritiskt reflekterande förhållningssätt, för att användas på det etiska sätt som det åsyftar. Synliggörandet av barn och deras lärande kan ge en maktutövande effekt inom förskolan som institution. Syftet med studien är att framhäva fyra förskollärares syn på och åsikter om små barns inflytande och delaktighet i pedagogisk dokumentation. Syftet är också att undersöka hur både förskollärarnas syn och arbetsverktyget kan tolkas ur ett maktperspektiv. Genom ostrukturerade intervjuer, med inspelning, intervjuguide och anteckningar har det empiriska materialet samlats in, för att sedan bearbetas ur ett maktperspektiv. Jag analyserar lärarnas syn på och åsikter om den pedagogiska dokumentationens användning ur Foucaults perspektiv på disciplinära makttekniker normalisering och objektivering, tolkat ur Markströms perspektiv på förskolan som institution. Resultatet visar att utövandet av makttekniker i relation till projektaktiviteter som rör pedagogisk dokumentation finns. Verksamheterna använder sig av makttekniker i syfte att forma barnen in i förskolans normer. Detta sker via en normalisering av barnen i förskolan, som sedan leder till en objektivering. Avvikande barn styrs i en verksamhet in i förskolans förväntningar på barns beteende- och handlingsmönster. Det som syftar till att bli pedagogiska dokumentationsprojekt kan sammanfattningsvis tolkas utöva viss makt på barns delaktighet och inflytande genom olika makttekniker inom institutionen. Dock anser majoriteten av pedagogerna gemensamt att pedagogisk dokumentation är ett effektivt verktyg som bland annat utvecklar och främjar barns inflytande och delaktighet om det används på det sätt som det syftar till.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 46
Language swe (iso)
Subject Delaktighet
Förskola
Inflytande
Pedagogisk dokumentation
Handle http://hdl.handle.net/2043/18531 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics