Footprints among Folders, Blogs and Clouds - A Study of how Four Art Teachers Work with Portfolios and Portfolio Methodical Elements

DSpace Repository

Footprints among Folders, Blogs and Clouds - A Study of how Four Art Teachers Work with Portfolios and Portfolio Methodical Elements

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Footprints among Folders, Blogs and Clouds - A Study of how Four Art Teachers Work with Portfolios and Portfolio Methodical Elements
Author Brand, Maria
Date 2014
Swedish abstract
I denna undersökning avser jag att få en djupare förståelse för verksamma bildlärares upplägg, intentioner och upplevelser av att arbetar med portföljer och portföljmetodiskadelmoment i bildundervisningen. Anledningen till att jag vill undersöka detta är en följd av de åtskilliga rapporter och utvärderingar som visar på de problem och utmaningar som bildämnet står inför. Exempelvis har det framkommit att det generellt brister i främjandet av processfrämjande arbetsprocesser, utvecklandet av elevers förmåga till självvärdering, och den minskande undervisningstiden och bedömningsproblematiken. I och med den avsiktliga implementeringen av både produkt och processorienterade kriterier i bildämnets kursplan Lgr11, i kombination med det ökade kravet på lärare att föra dokumentation och en likvärdig och rättsäker bedömningspraxis, behöver man som bildlärare finna strategier och arbetssätt för att hantera alla dessa aspekter. På så sätt framgår portföljmetodik som ett arbetssätt och bedömningsform som har potentialen att bemöta dessa behov och problem, och därav intresset för hur verksamma bildlärare med hjälp av portföljer hanterar dessa utmaningar. För att uppnå syftet med undersökningen valde jag att genomföra fyra kvalitativt utformade intervjuer med bildlärare som arbetar på högstadiet och med portföljer. Resultatet visar på att samtliga av de intervjuade bildlärarna arbetar med portföljer i två olika former: en analoga och digital variant av portfölj. De materiella resurser, förutsättningar och förhållningsramar som skolan och bildlärarna hade tillgång till påverkade portföljernas utformning och tilläpmning, vilket visar på att man kan utarbeta portföljer och portföljmetodiska delmoment på olika sätt, men ha samma mål. Generellt var användande av olika portföljmetodiska delmoment lågt, varav skälet var bristen på tid, då bildlärarna fick prioritera olika moment. Det främsta skälet till att arbeta med portföljerna var att kunna samla in underlag för bedömning, och övriga positiva effekter blev en eftertanke. Det visade sig även att många av respondenterna var måna om att främja både process och produktorienterande moment i bildundervisningen, vilket kan möjligtvis visa på kursplanens utformning kan ha inverkat på främjandet av processorienterande arbetssätt inom bildämnet.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 60
Language swe (iso)
Subject bedömning
portfölj
process
produkt
reflektion
Handle http://hdl.handle.net/2043/18532 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics