Antisemitism i Malmös skolor

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Antisemitism i Malmös skolor
Author Eminger, Karl ; Setthammar, Mia
Date 2015
Swedish abstract
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur antisemitism, samt preventivt arbete mot detta, yttrar sig i några av Malmös högstadie- och gymnasieskolor, med hjälp av frågeställningarna; Kommer antisemitism till uttryck i Malmös skolor, och i så fall, vilka former tar sig denna antisemitism, och motarbetas den aktivt i skola och stad? Vi har vidare valt att använda oss av kvalitativa, semistrukturerade intervjuer för att söka svar på våra frågor. För att få en ny infallsvinkel har vi använt oss av ett socialkonstruktivistiskt perspektiv på problemformuleringen, något som tydliggjordes i vårt resultat, genom att påvisa hur elevers uppfattade sanningar kring Israel/Palestina konflikten upprätthålls i deras hemmiljö.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 42
Language swe (iso)
Subject antisemitism
socialkonstruktivism
tolerans
värdegrund
religionsvetenskap
religionsdidaktik
Handle http://hdl.handle.net/2043/18536 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics