Naturvetenskap i förskolan. En studie av några förskollärares syn på naturvetenskap i förskolan.

DSpace Repository

Naturvetenskap i förskolan. En studie av några förskollärares syn på naturvetenskap i förskolan.

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Naturvetenskap i förskolan. En studie av några förskollärares syn på naturvetenskap i förskolan.
Author Sandberg, Anna
Date 2015
Swedish abstract
Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur några förskollärare resonerar kring naturvetenskap i förskolan avseende innehåll, arbetsmetoder och syfte. Eftersom strävansmålen för naturvetenskap förtydligades i Lpfö 98 (2010) liksom förskollärarens ansvar för den pedagogiska verksamheten vill jag även ta reda på om förskollärarna anser att Lpfö 98 (2010) har inneburit någon skillnad för deras arbetssätt och i så fall hur. Undersökningen bygger på semistrukturerade kvalitativa intervjuer med sex förskollärare på två olika förskolor. Resultatet visar att samtliga respondenter poängterar det undersökande och utforskande arbetssättet med fokus på barns delaktighet och pedagogers lyhördhet. Resultatet visar även vikten av att fånga upp barns frågor och intresse i vardagliga aktiviteter, att ha medforskarperspektiv och att ställa produktiva frågor. Två innehållsområden lyftes fram av respondenterna: kretslopp i olika former (djurs livscykler, årstiders skiftningar och återvinning/kompostering) och de fyra elementen (jord, luft, eld och vatten). Resultatet visar tre kategorier som motiv till varför naturvetenskapen har en plats på förskolan: lägga grunden inför framtiden, omsorgen om naturen och hållbar utveckling och naturvetenskap är mål i Lpfö 98 (2010). Samtliga respondenter är positiva till de nya målen för naturvetenskap i Lpfö 98 (2010) och några svarade att det även är positivt att förskollärarens ansvar har förtydligats. Alla förskollärare anser att de nya målen i Lpfö 98 (2010) har förändrat förskolans arbetssätt till det bättre. Flera av förskollärarna menar att den största skillnaden är att tidigare (innan Lpfö 98) utgick arbetet inte ifrån barnen eller deras intressen och önskemål. Jag använder mig av didaktik, vilket kan översättas med undervisningslära, som teoretisk utgånspunkt i min studie. Min slutsats är att arbeta med naturvetenskap i förskolan handlar till stor del om att ha förmågan att upptäcka den naturvetenskap som finns i omgivningen i vår vardag och fånga upp det som fascinerar och förundrar barn. Pedagogers inställning, kunskaper och intresse för naturvetenskap är avgörande för hur utformandet av arbetet ser ut, det vill säga hur mycket och vad barn lär inom naturvetenskap.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 40
Language swe (iso)
Subject arbetssätt
förskollärare
läroplan för förskolan
naturvetenskap
Handle http://hdl.handle.net/2043/18538 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics