“I think we’ve lost it”. Sexuality counselling at the antenatal care

DSpace Repository

“I think we’ve lost it”. Sexuality counselling at the antenatal care

Details

Files for download Overview of item record
Publication 2-year master student thesis
Title “I think we’ve lost it”. Sexuality counselling at the antenatal care
Author Percat, Ariella
Date 2015
English abstract
Background: Several studies show that nurses don’t meet the need from groups of patients to talk about sexuality and sexual health. There are almost no studies on midwives’ view on sexuality counselling. Aim: The aim of this study is to explore midwives’ views and experiences on sexuality counselling at the antenatal care. Method: Semi-structured interviews were conducted with nine midwives’ at seven different antenatal care centers in Skåne. The interviews were then analyzed with a qualitative content analysis through identification of codes, categories and themes. Results and analysis: The study utilizes scripting theory to analyze and understand how midwives act and counsel patients in relation to sexuality. One main theme emerged: Sexuality is important but easy to lose. The midwives’ consider sexuality as important but sometimes hard to address. The reasons for this is said to be lack of time, lack of knowledge, lack of encouragement from the managerial level and/or lack of counseling tools, and, added to that, even more uncertainty when the patient deviates from the heterosexual norm or has another cultural background. Conclusion: Midwives’ ask for education to communicate around sexuality and to be able to provide the holistic care that the patients are entitled to. The result, however, suggest that clear expectations and guidelines about when and how to address sexuality is more important than deepened knowledge. As long as there is cultural and interpersonal scripts in the workplace in which sexuality is not expected to be addressed, additional education won’t help to change addressing patients’ sexuality. Organizational and managerial support along with opportunities for reflection concerning dialogue regarding sexual issues might evoke the interest and intent of midwives’ to approach sexuality and change the cultural and interpersonal scripts. Further studies are needed to understand fully what mechanisms underline the barriers that prevent midwives’ from addressing patients’ sexuality.
Swedish abstract
Bakgrund: Flera studier visar att sjuksköterskor inte tillgodoser patientgruppers behov av att tala om sexualitet och sexuell hälsa. Barnmorskors samtal om sexualitet är ett nästan helt outforskat område. Syfte: Syftet är att undersöka barnmorskors syn på och erfarenhet av samtal om sexualitet på barnmorskemottagningen. Metod: Semistrukturerade intervjuer utfördes med nio barnmorskor på sju olika mottagningar i Skåne. Intervjuerna analyserades med en kvalitativ innehållsanalys genom identifiering av kodord, kategorier och teman. Resultat och analys: Skriptteorin har använts för att analysera och förstå hur barnmorskorna agerar och samtalar i relation till sexualitet. Analysen utmynnade i ett övergripande tema: Sexualitet är betydelsefullt men lätt att tappa bort. Barnmorskorna ser sexualitet som ett angeläget ämne men svårt att adressera i möten. Svårigheter att kommunicera sexualitet beror på tids- och kunskapsbrist samt brist på uppmuntran från ledningen och/eller avsaknad av samtalsverktyg samt ytterligare osäkerhet då patienten avviker från heteronormen eller har en annan kulturell bakgrund. Konklusion: Utbildning i sexologi efterfrågas av barnmorskorna för att kommunicera sexualitet och kunna ge den holistiska vård patienter har rätt till oavsett sexuell orientering eller kulturell bakgrund. Men resultatet antyder att tydliga förväntningar och riktlinjer kring att och hur samtal tas upp är viktigare än fördjupad kunskap. Så länge det finns ett kulturellt och interpersonellt skript på arbetsplatsen i vilket sexualitet inte förväntas adresseras kommer inte utbildning förändra förhållningssättet. Stöd från ledningen och/eller organisationen och möjligheter till handledning/reflektion som rör sexuella frågor kan stötta och uppmuntra barnmorskor att initiera frågor om sexualitet och förändra skripten. Vidare studier behöver göras för att till fullo förstå vilka mekanismer som ligger bakom svårigheten att adressera sexualitet på barnmorskemottagningen.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 60
Language swe (iso)
Subject communication, counselling, midwifery care, antenatal care, sexual health, sexuality
Handle http://hdl.handle.net/2043/18540 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics