Pedagogisk uppföljning, finns den? Specialpedagogers upplevelser av elevers involvering i uppföljningen av pedagogisk utredning

DSpace Repository

Pedagogisk uppföljning, finns den? Specialpedagogers upplevelser av elevers involvering i uppföljningen av pedagogisk utredning

Details

Files for download Overview of item record
Publication 2-year master student thesis
Title Pedagogisk uppföljning, finns den? Specialpedagogers upplevelser av elevers involvering i uppföljningen av pedagogisk utredning
Author Landin, Johanna
Date 2015
Swedish abstract
Sammanfattning/Abstract Johanna Landin (2015) Pedagogisk uppföljning, finns den? -Specialpedagogers upplevelser av elevers involvering i uppföljningen av pedagogisk utredning. Is there follow up of pedagogical assessment? Special educator's experiences of students follow up and involvement in pedagogical enquiry Skolutveckling och ledarskap, Specialpedagog-programmet, Malmö högskola. Syftet är att beskriva hur specialpedagoger upplever elevers involvering i uppföljningen av den pedagogiska utredningen. Vidare vill jag också undersöka vilka tankar som finns kring de nya allmänna råden som publicerats 2014. Arbetet ger också en översikt av tidigare forskning om pedagogisk utredning. Med hjälp av kvalitativa intervjuer och en fenomenologisk ansats vill jag undersöka: • Hur ser rutinerna ut kring uppföljning av en pedagogisk utredning ? • På vilket sätt är eleverna involverade/delaktiga i uppföljningen av pedagogisk utredning? • Vilka tankar har specialpedagogen kring de nya allmänna råden för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram? De teoretiska ansatserna i undersökningen är Socialkonstruktivistisk teori samt Sociokulturell teori. Resultatet visar att gott samspel och kommunikation har en avgörande betydelse för att skapa goda förutsättningar för arbetet kring pedagogisk utredning. I en väl fungerande organisation visar resultatet att tydliga riktlinjer och struktur resulterar i att uppföljningen av pedagogisk utredning finns med som ett naturligt moment. Det är också i den väl fungerande organisationen som elevperspektivet oftast finns med. I organisationer där riktlinjerna och kommunikationerna är otydliga och där arbetsbördan upplevs som ansträngd visar resultatet att brister i uppföljning av pedagogisk utredning är vanligt. Respondenternas svar på varför uppföljningen uteblir och elevperspektivet ibland glöms bort beror i första hand på arbetsbelastningen. Här beskrivs också hur specialpedagogens sociala position på arbetsplatsen påverkar det specialpedagogiska arbetet. Har rektorn en god inställning till det specialpedagogiska arbetet skapar det också en positiv inställning bland lärarna visar undersökningen. Ytterligare en faktor som kommer fram i undersökningen är osäkerheten om vad man ska göra om det visar sig att insatserna inte fungerar. Undersökningen visar att specialpedagogerna är mycket positiva till de nya allmänna råden och välkomnar Skolverkets riktlinjer som uppfattas som tydliga och välkomnas varmt i skolans värld enligt respondenterna Resultatet av undersökningen har lärt mej att förstå vikten av ett gott samspel med skolledning och lärare. Har jag goda förutsättningar i mitt specialpedagogiska uppdrag är chanserna större att jag lyckas skapa goda rutiner och att jag ska vara extra uppmärksam på rutiner för pedagogisk uppföljning. Undersökningens resultat visar att en stressad arbetssituation kan medföra att uppföljningen av pedagogisk utredning uteblir. Stressen resulterar i att elevperspektivet i den pedagogiska uppföljningen ibland glöms eller väljs bort. Resultatet visar också hur kontinuerliga samtal med lärarna kan främja min position som specialpedagog. Genom goda relationer skapar jag respekt för det specialpedagogiska arbetet som sedan kan ge större möjlighet till förändring i det pedagogiska arbetet bland lärarna. Mina ambitioner som blivande specialpedagog kommer vara att ha kontinuerliga samtal med de lärare som så önskar och vara vaken för hur detta påverkar mitt arbete. Att ständigt utvärdera mitt arbete ger mig möjlighet att kartlägga vad som fungerar bra och vad som kan förbättras i mitt arbetssätt. Sökord : Allmänna råd, Involvering , Uppföljning, Pedagogisk utredning.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 57
Language swe (iso)
Subject Almänna råd
Involvering
Uppföljning
Pedagogisk utredning
Handle http://hdl.handle.net/2043/18549 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics