Några nyanlända elevers upplevelser av mötet med ett nytt språk och en ny skola

DSpace Repository

Några nyanlända elevers upplevelser av mötet med ett nytt språk och en ny skola

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Några nyanlända elevers upplevelser av mötet med ett nytt språk och en ny skola
Author de Laval, Daphne
Date 2015
Swedish abstract
Denna studie handlar om hur några nyanlända elever upplever den svenska skolan och bemötandet av pedagogerna. Mer specifikt undersöks hur informanterna som är nyanlända och som har ett annat modersmål än svenska eller talar flera språk upplever mötet med det svenska språket, skolan och kulturen. I studien används en kvalitativ metod där jag valt att intervjua sex nyanlända elever, som har gått i skolan i 1-3 år i Sverige och som idag går i åk 6. Intervjuerna ägde rum på en skola där majoriteten av eleverna är flerspråkiga. Många elever har bott i Sverige under en lång period men många är nyligen inflyttade. Resultatet visar att de nyanlända eleverna upplevt svårigheter kring mötet med det svenska språket när det gällt bland annat meningsbyggnad, detta på grund av att det enligt informanterna är stora skillnader på grammatiken i det svenska språket jämfört med den grammatik de har i sina modersmål. När det gäller undervisningen i skolan, har det funnits delade meningar hos informanterna, några menade till exempel att förberedelseklass var en mycket bra undervisningsform då de kunde känna en trygghet och tillhörighet till denna klass, men några menade tvärtom, att denna klass gjort att de känt sig utanför och att det skapat en ännu större klyfta mellan ”vi” och ”dem”. Samtliga informanter var enade om att de upplevt ett mycket vänligt och bra bemötande under den första perioden i skolan, men att de efter ett tag när pedagogerna har ”förväntat” sig att de lärt sig svenska har fått en helt annan attityd och bemötandet har varit mycket sämre och negativare.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 50
Language swe (iso)
Subject Elevintervjuer, elevperspektiv, mottagande, nyanlända elever, årskurs 6
Handle http://hdl.handle.net/2043/18640 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics