Med ryggen mot Herrar medicinare. En kulturanalys av de första kiropraktorerna i Sverige, deras strategier för att uppnå erkännande och organisering som profession på läkekonstens fält mellan åren 1921-1936.

DSpace Repository

Med ryggen mot Herrar medicinare. En kulturanalys av de första kiropraktorerna i Sverige, deras strategier för att uppnå erkännande och organisering som profession på läkekonstens fält mellan åren 1921-1936.

Details

Files for download
Icon
Masteruppsats
Overview of item record
Publication 2-year master student thesis
Title Med ryggen mot Herrar medicinare. En kulturanalys av de första kiropraktorerna i Sverige, deras strategier för att uppnå erkännande och organisering som profession på läkekonstens fält mellan åren 1921-1936.
Author Rikard, Edbertsson
Date 2015
Swedish abstract
Den här masteruppsatsen handlar om hur kiropraktiken togs emot och utvecklades i Sverige från det att de första kiropraktorerna kommer under mellankrigsperioden, med början runt år 1921, och fram till dess att organisationen Diplomerade Chiropractorers Förening inregistreras år 1936. Syftet med uppsatsen är att studera processer för görandet av professionsidentitet och professionskultur med utgångspunkt i en kulturanalytisk studie av skrifter, artiklar, brev och publikationer som kiropraktorerna själva producerat och/eller figurerar i. Min huvudfrågeställning är: • Vilka vägar och strategier för att uppnå erkännande och organisering som profession valde de första svenska kiropraktorernas under perioden 1921-1936 och vilka bakomliggande processer, konflikter samt orsaker var det som ledde fram till dessa val? Den teoretiska ansatsen i uppsatsen grundar sig i ett aktörsorienterat och socialkonstruktivistiskt perspektiv. Bourdieus begrepp fält, doxa och symboliskt kapital används som verktyg för att förklara de processer och maktstrukturer som är i spel, medan Thomas F. Gieryns begrepp boundary-work, (gränsdragningsarbete) beskriver hur olika aktörer ”gör” sina motståndare mindre trovärdiga genom användandet av diskursiva verktyg som på sikt också ”definierar bort” dem. Uppsatsen visar hur kiropraktorerna går från att vara enskilda aktörer till att bli delaktiga i kollektiva identitetsprocesser, präglade av polemiska strider och grändsdragningar. Den visar också hur läkarna använder kiropraktorerna som en viktig motvikt för att slå vakt om sin egen identitet och hur detta motstånd i sig skapar en stark motkultur som kiropraktorer förenas i tillsammans med andra så kallade kvacksalvare. I denna process tar också kiropraktorerna själva de första stegen i form av professionell organisering mot att definiera kiropraktiken och den kiropraktiska yrkesrollen. När ett nytt kiropraktiskt subfält växer fram omorganiseras den kiropraktiska gruppen och interna konflikter uppstår. De polemiska strider och gränsdragningar som tidigare utspelats mellan läkare och kvacksalvare på det övergripande fältet, sjukvårdens fält, sker nu mellan kiropraktorer. Slutsatsen är att maktförhållandet på fältet aldrig är statiskt. Vid olika tider kan makten utmanas och nya aktörer kan ta över tolkningsföreträdet. Samtidigt kan nya subfält skapas, fält kan överlappas och nya gränser kan uppstå inom olika fält.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 91
Language swe (iso)
Subject historia
kulturanalys
kiropraktik
kiropraktorer
medicin
läkekonst
sjukvård
Bourdieu
Gieryn
fält
doxa
kapital
Geertz
profession
Handle http://hdl.handle.net/2043/18642 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics