Pedagogers förhållningssätt till matematik i förskolan – ur ett sociokulturellt perspektiv

DSpace Repository

Pedagogers förhållningssätt till matematik i förskolan – ur ett sociokulturellt perspektiv

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Pedagogers förhållningssätt till matematik i förskolan – ur ett sociokulturellt perspektiv
Author Axlin, Stina ; Dabek Garaventi, Camilla
Date 2015
Swedish abstract
Studien har som syfte att belysa förskollärarnas upplevda kunskap om och förhållningssätt till matematik i förskolan. Det insamlade materialet analyseras utifrån två frågeställningar om vad pedagoger upplever som hinder och möjligheter för att lyfta matematiken i förskolan, samt hur pedagogerna ser på sin kunskap om matematik. Tidigare gjorda studier om pedagogers förhållningssätt till matematik i förskolan har visat att bristen på utbildning i ämnet var ett hinder i deras arbete och förhållningssätt att utveckla matematiken i förskolan. Med ändrade utbildningsformer och fortbildningsmöjligheter i ämnet ges pedagoger möjlighet att fördjupa sina kunskaper inom ämnet. Studien utgår från Vygotskijs sociokulturella perspektiv på lärande. Studien har genomförts på två förskolor med hjälp av kvalitativa intervjuer. Våra intervjuer visade att pedagogerna var medvetna om att den grundläggande matematiken, exempelvis antal och räknesätt, sker i många olika situationer i barns vardag i förskolan. Likaså att deras medvetenhet och förhållningssätt till matematik var viktig för att få syn på och uppmuntra barns matematiska utveckling och att kunna sätta ord på olika matematiska begrepp i naturliga sammanhang i förskolans vardag. Dagens pedagoger ser matematiken ur ett mer nyanserat perspektiv, där matematiken inte bara ses som inlärning utan där barnet är aktivt i sitt eget kunskapande. Tidigare undersökningar som presenteras i denna studie kan ses som en jämförelse med vad de intervjuade pedagogerna tänker kring vardagens matematik i dag. Den slutsats vi drar är att dagens pedagoger är mer medvetna om matematiken i förskolan och ser det som ett naturligt inslag i vardagen, där pedagogens kunskap om matematik kan påverka barns lärande positivt.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 23
Language swe (iso)
Subject Matematik
Sociokulturellt perspektiv
Medierande resurser
Fysiska artefakter
Pedagogers förhållningssätt
Sociokulturellt synsätt
Vardagsmatematik
Handle http://hdl.handle.net/2043/18698 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics