Språk- och kunskapsutveckling för nyanlända elever i ordinarie klass i årskurs F-3

DSpace Repository

Språk- och kunskapsutveckling för nyanlända elever i ordinarie klass i årskurs F-3

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Språk- och kunskapsutveckling för nyanlända elever i ordinarie klass i årskurs F-3
Author Möller Kozlovski, Maj-Britt
Date 2015
Swedish abstract
Syftet med examensarbetet är att undersöka hur klasslärare i grundskolans tidiga år undervisar nyanlända elever i ordinarie klass för att främja deras språk- och kunskapsutveckling, hur de ser till att nyanlända elever får en likvärdig utbildning i en skola för alla samt hur de ser på sin undervisningspraktik. Därtill att ta reda på hur studiehandledare undervisar nyanlända elever på deras modersmål i grundskolans tidiga år för att främja deras språk-och kunskapsutveckling, hur de samarbetar med klassläraren och hur de ser på sin yrkesroll. Bakgrundsteorin baseras främst på framträdande forskare inom området och deras teorier samt svenska skolmyndigheters granskningar och stödmaterial. Resultaten grundar sig på empiriskt material som har insamlats genom observationer av svenskundervisning och studiehandledning på modersmålet samt intervjuer med klasslärare och studiehandledare i grundskolans tidigare år. Resultaten utifrån forskningen visar att explicit undervisning, interaktion, specifik stöttning, höga förväntningar, framåtsyftande respons och kognitivt utmanande uppgifter är främjande för nyanlända elevers språk- och kunskapsutveckling. Vidare är trygghet och tid samt ett tillåtande klimat avgörande för att nyanlända elever ska våga använda det nya majoritetsspråket. Resultaten belyser även att tillgången till modersmålet och studiehandledning är avgörande för att nyanlända elever kan erövra skolspråket och tillgodogöra sig den ordinarie undervisningen. Examensarbetet avslutas med en diskussion av de övergripande slutsatserna med koppling till vilka konsekvenser det kan ha på läraryrket. En viktig slutsats är att trots klasslärarnas språkinriktade undervisning vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet efterfrågar de mer studiehandledning på modersmålet till de nyanlända eleverna.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 49
Language swe (iso)
Subject ASL, cirkelmodellen, genrepedagogik, interkulturell pedagogik, kunskapsutvecklande arbetssätt, likvärdig utbildning, modersmålsundervisning, nyanlända elever, ordinarie klass, språkinriktad undervisning, språkutvecklande undervisningsmetoder, studiehandledning på modersmålet, stöttning
Handle http://hdl.handle.net/2043/18720 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics