Språksyn i förskolans observationsmaterial - LUS, RUS och TRAS ur ett första- och andraspråksperspektiv

DSpace Repository

Språksyn i förskolans observationsmaterial - LUS, RUS och TRAS ur ett första- och andraspråksperspektiv

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Språksyn i förskolans observationsmaterial - LUS, RUS och TRAS ur ett första- och andraspråksperspektiv
Author Classon, Petra
Date 2015
Swedish abstract
Studiens syfte var att undersöka observationsmaterialen Läsutvecklingsschema (Allard, Rudqvist & Sundblad, 2001), Relationsutvecklingsschema (Erixon et al. 2007) och Tidig registrering av språkutveckling (Espenakk et al. 2013) i förhållande till vad Lpfö98/10 tillskriver uppdraget. Genom att använda en kvalitativ innehållsanalys, med främsta fokus på observationspunkterna, var avsikten att synliggöra vilken språksyn som konstrueras i materialen ur ett en- och flerspråkigt perspektiv. Genom att använda Vallberg Roth och Månssons (2010) didaktiska frågor undersöktes materialet utifrån vem som bedömn, vad för något som ska bedömas och varför detta bör ske. Det sociokulturella perspektivet har agerat teoretisk ram för analysen. Resultatet visade att RUS (Erixon et al. 2007) och LUS (Allard, Rudqvist & Sundblad, 2001) har en teoretiskt liknande språksyn, som främst kan kallas interaktionell språksyn (Holm, 2009). Samlingsnamnet kännetecknar en syn på språk där kommunikationen och dess funktion är central. TRAS (Espenakk et al. 2013) som observationsmaterial presenterar snarare en strukturell språksyn (Holm, 2009). Häri anses delarna av språket vara viktiga för att inneha språkkompetens. I relation till Lpfö98/10 kan samtliga standardiserade material menas producera en normativ bild av hur barnet ska vara och hur dess utveckling ska framskrida, och därför inte vara förenliga med läroplanstexten. Särskilt gäller detta när det kommer till de flerspråkiga barnen, då både LUS (Allard, Rudqvist & Sundblad, 2001), RUS (Erixon et al. 2007) och TRAS (Espenakk et al. 2013) starkt normerar det svenska språket och ett västerländskt förhållningssätt till litteratur och dialog.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 50
Language swe (iso)
Subject bedömning
flerspråkighet
LUS
normer
observationsmaterial
observationsschema
RUS
språksyn
TRAS
Handle http://hdl.handle.net/2043/18737 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics