Boksamtal om skönlitteratur med syftet att utveckla elevers läsförståelse

DSpace Repository

Boksamtal om skönlitteratur med syftet att utveckla elevers läsförståelse

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Boksamtal om skönlitteratur med syftet att utveckla elevers läsförståelse
Author Andersson, Pernilla ; Egvärn, Elin
Date 2015
Swedish abstract
Med svenska elevers sjunkande resultat i läsförståelse som utgångspunkt var syftet med detta självständiga arbete att ta reda på vilken syn lärarna har på arbete med boksamtal om skönlitteratur, med syftet att utveckla elevernas läsförståelse. Vårt syfte var även att i linje med detta undersöka huruvida lärare arbetar med boksamtal om skönlitteratur och i så fall hur de gör. Vi har använt oss av två teorier. Den ena är framtagen av författaren och forskaren Aidan Chambers och handlar om boksamtal. Den andra teorin är framtagen av Judith A. Langer och berör byggandet av föreställningsvärldar. Studien är kvalitativ och vi har vi använt oss av semistrukturerade intervjuer som metod, där vi med svensklärare i årskurserna 4-6 som informanter, har sökt svar på våra forskningsfrågor. Sex lärare, från tre olika skolor i olika delar av Skåne, har intervjuats. Resultatet för vår undersökning berör fyra områden, vilka utgör huvudrubriker i vårt resultatavsnitt. Huvudrubrikerna är: Lärarnas förhållningssätt till boksamtal om skönlitteratur; Lärarnas roll vid boksamtal om skönlitteratur; Lärarnas frågor vid boksamtal om skönlitteratur samt Läsförståelse. Vår övergripande slutsats är att fem av de sex lärarna arbetar med boksamtal om skönlitteratur. Dessutom har samtliga lärare generellt en positiv inställning till arbete med boksamtal om skönlitteratur. Fem av de sex lärarna anser även att boksamtal utvecklar elevernas läsförståelse. Flertalet lärare påtalar faktorer likt tidsbrist, brist på klassuppsättningar av skönlitterära böcker samt ogynnsamt klassrumsklimat som förklaringar till att de antingen valt att avstå från, eller att endast vid ett fåtal tillfällen använda sig av boksamtal i undervisningen. Vidare kommer vi fram till att boksamtal kan ses som ett fruktbart observationstillfälle för läraren, i fråga om att få syn på elevers läsförståelseförmåga. Tre av lärarna menar att läraren har en central roll i fråga om att utveckla elevernas reflektions- och analysförmåga vid boksamtalen. Avslutningsvis dras slutsatsen att samtliga lärare påtalar att de mer eller mindre vill att frågorna de ställer till sina elever ska få dem att gå in på djupet av det lästa.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 48
Language swe (iso)
Subject Boksamtal
Lärare
Läsförståelse
Läsning
Skönlitteratur
Elever
Handle http://hdl.handle.net/2043/18755 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics