Läsförståelse i årskurs 4-6

DSpace Repository

Läsförståelse i årskurs 4-6

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Läsförståelse i årskurs 4-6
Author Bobi, Mergime ; Bylander, Erika
Date 2015
Swedish abstract
Syfte: Med utgångspunkt i de nedåtgående resultaten kring läsförståelse, som mätningarna PISA (2009) och PIRLS (2006) visat, är syftet med denna studie att förstå hur läsförståelsearbetet i årskurs 4-6 ser ut. Litteraturgenomgång: Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv där lärande sker i sociala sammanhang. Vi har även utgått från ett literacyperspektiv där skriftspråkliga aktiviteter påverkas av sociala och kulturella sammanhang. Vidare har tidigare forskning om läsförståelse valts ut för att ge oss en djupare förståelse samt för att vi ska kunna analysera och tolka vårt resultat. Metod: Vi har använt oss av kvalitativ forskning där kvalitativa samtalsintervjuer, av semistrukturerad karaktär, har använts som en metod för att samla in empiri. Resultat: Det resultat studien visar är att alla fem lärare ser på läsförståelse som något mer än att endast kunna avkoda. Resultatet visar även att lärarna, på olika sätt, aktivt arbetar för att utveckla elevers läsförståelse. Vidare visar resultatet lärarnas syn kring om undervisningen baseras på teorier och i så fall vilka dessa är.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 42
Language swe (iso)
Subject Literacy
Läsförståelse
Läsförståelsestrategier
Läsförståelseutveckling
Sociokulturellt perspektiv
Handle http://hdl.handle.net/2043/18757 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics