Utomhusundervisning: möjligheter och hinder enligt lärare

DSpace Repository

Utomhusundervisning: möjligheter och hinder enligt lärare

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Utomhusundervisning: möjligheter och hinder enligt lärare
Author Jönsson, Jessica ; Flystam, Daniella
Date 2015
Swedish abstract
Syftet med vårt examensarbete var att undersöka vilka möjligheter och hinder lärare ser med utomhusundervisning och vilka aktiviteter de gör. Vi har inriktat oss på lärare i årkurs 1-3, eftersom att vi har den inriktningen på vår utbildning. Dessutom är det relevant eftersom vi har upptäckt att det finns en lucka i den forskning, som vi har tagit del av, då dessa årskurser endast finns representerade i ett fåtal studier. I tidigare forskning har vi kunnat utläsa att det finns både möjligheter och hinder för utomhuspedagogik. Det framkom bland annat att det kan leda till en ökad förmåga att tänka kreativt och kritiskt hos eleverna men även att lärare är rädda för att förlora kontrollen då de ska undervisa utomhus. I denna studie valde vi att intervjua fyra lärare om deras syn på och användande av utomhusundervisning. I intervjuerna var samtliga lärare positiva till utomhusundervisning, men trots detta använde de sig inte av det i den utsträckning som de egentligen önskade. En slutsats av detta indikerar att även om lärarna kan se möjligheter med utomhusundervisning, så är det i själva verket praktiska skäl som hindrar dem från att gå ut.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 40
Language swe (iso)
Subject hinder
möjligheter
lärares syn
NO
Utomhuspedagogik
utomhusundervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/18760 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics