”Inte likvärdighet, utan chanslighet” Fritidspedagoger och rektorers tankar kring traditionella könsroller

DSpace Repository

”Inte likvärdighet, utan chanslighet” Fritidspedagoger och rektorers tankar kring traditionella könsroller

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title ”Inte likvärdighet, utan chanslighet” Fritidspedagoger och rektorers tankar kring traditionella könsroller
Author Stenholm, Matilda ; Johansson, Dennis
Date 2015
Swedish abstract
Sammanfattning Syftet med studien har varit att undersöka fritidspedagogers och rektorers syn på traditionella könsroller samt hur dessa resonerar kring begrepp kopplade till genus. Vidare är studiens syfte att undersöka hur pedagogerna arbetar med genus, utifrån formuleringarna i läroplanen, i det vardagliga arbetet i fritidshemmet. Studien utgick från en kvalitativ forskningsansats med semi-strukturerade intervjuer som metod. Fyra fritidspedagoger och två rektorer intervjuades i studien. I resultatet kan man utläsa spridda kunskaper kring genus hos informanterna. Eftersom det saknas en gemensam definition kring begrepp kopplade till genus i styrdokumenten kan detta leda till en stor tolkningsfrihet hos gemene pedagog. Informanterna saknar teoretiska kunskaper om genus och detta kan förklaras med bristande utbildning och kompetensutveckling.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 45
Language swe (iso)
Subject Fritidshem, könsroll, genuspedagogik, fritidspedagog, rektor
Handle http://hdl.handle.net/2043/18781 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics