Betygssättning i grundskolans svenskämne

DSpace Repository

Betygssättning i grundskolans svenskämne

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Licentiate Thesis
Title Betygssättning i grundskolans svenskämne
Author Sundman Marknäs, Anna
Date 2015
Swedish abstract
Syftet med denna undersökning är att utifrån två fallstudier söka förstå lärarnas betygsättningspraktik i ämnet svenska. Valet av ämnet svenska grundar sig i betygsstatistik som visar att effektstorleken för kön är lika stor som den för föräldrarnas utbildningsbakgrund, vilket är unikt för ämnet. Två svensklärare och deras planering, undervisning, och betygssättning i två åttondeklasser i två olika skolor har studerats i en etnografisk studie. Skolorna skiljer sig åt bland annat vad gäller elevernas socioekonomiska bakgrund. I studien belyses vilket svenskämne som framträder i de olika klassrummen och vilka konsekvenser detta får i betygssättningspraktiken. I analysen av materialet har Basil Bernsteins teorier om makt, styrning och kontroll använts. Skolans sociala sammanhang skapas genom att dominerande strukturer blir pedagogisk praktik, eller med en annan term, lärares undervisning och betygssättning kan förstås som diskursiva praktiker. Eleverna måste behärska skolans och ämnenas koder och regler. Är dessa inte explicita i undervisningen kan resultatet bli att de elever som inte behärskar koder och regler har svårare att nå de högre betygsstegen. Lärarnas upplevelse av diskrepans mellan innehållet i kursplanerna å ena sidan och betygskriterierna/kunskapskraven å andra, kan vara en av förklaringarna till att de språkliga kraven i svenskämnet inte alltid explicitgörs i undervisningen.
Series/Issue Malmö Studies in Educational Sciences Licentiate Dissertation Series;2015:39
ISSN 1653-6037
ISBN 978-91-86295-29-5
978-91-86295-30-1
Pages 129
Language swe (iso)
Subject Betygssättning
bedömning
kön
klass
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/18787 Permalink to this page
Buy print http://www.bokfynd.nu/...978-91-86295-29-5 (Search for reseller)
Purchase printed copy
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics