Den magiska grammatiken – ”Kan man grammatiken så kan man språket”: En studie av SFI-studenters språk- och grammatiksyn

DSpace Repository

Den magiska grammatiken – ”Kan man grammatiken så kan man språket”: En studie av SFI-studenters språk- och grammatiksyn

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Den magiska grammatiken – ”Kan man grammatiken så kan man språket”: En studie av SFI-studenters språk- och grammatiksyn
Author Estephan Sezer, Caroline
Date 2015
Swedish abstract
Följande examensarbete är en studie av några SFI-studenters språk- och grammatiksyn i relation till undervisning. Detta arbete föranleds av en studie (Carlson 2003) kring kunskapssynen inom SFI (svenska för invandrare). Inom ramen för Carlsons (2003) studie ligger särskilt delen som är relaterad till grammatiksynen inom SFI som grund för detta arbete. Syftet med examensarbete är att utifrån teorier om systemisk funktionell grammatik skapa en vidgad förståelse av studenternas syn på språk och grammatik genom att synliggöra inom vilka kontexter informanterna efterfrågar kunskaper i svenska språket och i grammatik. För att synliggöra kontexten används de funktionella begreppen verksamhet, relation och kommunikationssätt som analysverktyg. Syftet är också att diskutera grammatikundervisning ur ett elevperspektiv med utgångspunkt i forskning kring grammatikundervisningens roll i andraspråksundervisning. Materialet utgörs av intervjuer med fyra SFI-studenter. Resultatet visar att informanterna i stor utsträckning efterfrågar kunskaper i svenska inom verksamheter som rör deras vardag, en verksamhet som av informanterna förknippas med kommunikationssättet att tala. Resultatet visar även att informanterna uttrycker ett glapp mellan deras vardagliga behov och det språk som undervisas i skolkontexten. Resultatet visar också att informanterna har en syn på grammatiken som grunden i språket, men visar att de förknippar grammatik med särskilda kommunikationssätt och en standardiserad språkvarietet. Vad gäller undervisning kan slutsatsen dras att informanterna efterfrågar dels vardagsrelaterad språkkunskap och dels grammatikkunskap.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 41
Language swe (iso)
Subject andraspråksundervisning, elevperspektiv, grammatiksyn, grammatikundervisning, metalingvistiks kunskap, SFI, språkattityder, språksyn, systemisk funktionell grammatik, transfer
Handle http://hdl.handle.net/2043/18795 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics