Tre diskurser i lärares och rektorers språkbruk om vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

DSpace Repository

Tre diskurser i lärares och rektorers språkbruk om vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Tre diskurser i lärares och rektorers språkbruk om vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
Author Chahrour, Fatima
Date 2015
Swedish abstract
Syftet med studien var att undersöka hur lärare och rektorer talar om forskning och beprövad erfarenhet utifrån frågeställningarna: Hur talar lärare om forskning och beprövad erfarenhet i svenskundervisningen och Hur talar rektorer om forskning och beprövad erfarenhet i deras roll som skolledare? Det empiriska materialet samlades in utifrån den kvalitativa metoden på två skolor i form av intervjuer med verksamma lärare i åk 1 och åk 3 och rektorer på vardera skolan. Intervjuerna spelades in och transkriberades vilket utgjorde en text på 48 sidor för diskursanalys. Bakgrundsteorin grundas på relevant litteratur och studier inom ämnet. Resultatet visar på ett gemensamt språkbruk om forskning och beprövad erfarenhet hos två lärare, två rektorer och en biträdande rektor i form av tre identifierade diskurser: Tid, Forskning och Behov som utgör en bild av skolan i dagens samhälle. Vidare visar den här studien på en konstruktion av lärares och rektorers yrkespraktik i förhållande till de rådande förändringar som skolan genomgår i dagens samhälle. Vilket är i linje med det socialkonstruktivistiska perspektivet som belyser hur människan upplever det sammanhang vi deltar i samt att verkligheten är beroende av den kulturella kontexten som är konstruerad av människan.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 45
Language swe (iso)
Subject beprövad erfarenhet
diskurs
diskursanalys
forskning
mönster
socialkonstruktivism
vetenskaplig grund
Handle http://hdl.handle.net/2043/18797 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics