Tandvårdsrädsla och tandvårdsbesök. Litteraturstudie.

DSpace Repository

Tandvårdsrädsla och tandvårdsbesök. Litteraturstudie.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 2-year master student thesis
Title Tandvårdsrädsla och tandvårdsbesök. Litteraturstudie.
Author Hosseini, Nik ; Vesterling, Marie
Date 2015
English abstract
Objective: The literature study had two aims. The first was to investigate how common it is that dental anxiety is a reason why adults do not go to the dentistry and the second if irregular dental attenders have a higher level of dental anxiety. Material and methods: A systematic literature search of the database PubMed was carried out. The inclusion criteria were that studies should have been conducted in individuals > 15 years old and articles should be written in English. The exclusion criterion was reviews. After reading the title and abstract of the found articles, articles that matched the inclusion and exclusion criteria were retrieved in full text. These were graded on relevance and articles of high relevance were included in the result tables and quality were then assessed. Articles with low relevance were excluded. Results: Twenty-five articles had high relevance and were used in the result tables. Of these, 10 articles were used for the first aim, 15 articles for the second aim. Of these, two articles were assessed as showing medium-high quality, 23 articles were of high quality. Conclusion: The results show that dental anxiety is one of the major reasons that adults do not go to the dentist. Other factors also influence like the lack of time, cost and that the patients do not feel the need to go as long as they do not have any problems with their teeth. The result also show that irregular dental attenders have a higher level of dental anxiety.
Swedish abstract
Syfte: Litteraturstudien hade två syften. Det första syftet var att undersöka hur vanligt det är att tandvårdsrädsla är en orsak till att vuxna inte går till tandvården och det andra om oregelbundna tandvårdsbesökare är mer tandvårdsrädda. Material och metod: En systematisk litteratursökning utfördes i databasen PubMed. Inklusionskriterierna var att studierna ska ha utförts på personer > 15 år och artiklar vara skrivna på engelska. Exklusionskriteriet var reviewartiklar. Efter att ha läst titel och sammanfattning på de funna artiklarna hämtades fulltext på de artiklar som stämde med inklusions- och exklusionskriterierna. Dessa artiklar relevansgraderades sedan och artiklar med hög relevans inkluderades i resultattabellerna och kvalitetsbedömdes. Artiklar med låg relevans exkluderades. Resultat: Tjugofem artiklar hade hög relevans och användes i resultattabellerna. Av dessa artiklar användes 10 stycken i syfte 1 och 15 artiklar i syfte 2. Av dessa artiklar fick två bedömningen medelhög kvalitet och 23 artiklar fick hög kvalitet. Konklusion: Resultatet visar att tandvårdsrädsla är en av de stora anledningarna till att vuxna inte går till tandvården. Andra faktorer påverkar också som tidsbrist, kostnad och att patienterna inte känner behov av att gå så länge de inte har några problem med tänderna. Resultatet visar även att oregelbundna tandvårdsbesökare är mer tandvårdsrädda.
Publisher Malmö högskola/Odontologiska fakulteten
Pages 33
Language swe (iso)
Subject dental anxiety
dental attendance
Handle http://hdl.handle.net/2043/18814 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics