The relation between salivary suPAR and arthritis in the temporomandibular joint

DSpace Repository

The relation between salivary suPAR and arthritis in the temporomandibular joint

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 2-year master student thesis
Title The relation between salivary suPAR and arthritis in the temporomandibular joint
Author Lam, Julia ; Vekariya, Sandip
Date 2015
English abstract
Aims: To investigate the levels of soluble urokinase plasminogen activator receptor (suPAR) in saliva between patients with arthritis in the temporomandibular joint (A-TMJ) and healthy controls to create a foundation for further research of the potential predictive value of suPAR in patients with A-TMJ. Materials and method: A case- control study was conducted, 6 controls (mean age 31±11years) and 5 patients with A-TMJ (mean age 24±5years) enrolled in the study. Saliva, blood, synovial fluid (SF) were sampled, and the masticatory system was examined according to DC/TMD, and bleeding on probing (BoP) was assessed, as was painful mandibular movement (PM). The level of suPAR was analyzed in saliva, plasma and SF. Results: Level of salivary suPAR did not differ significantly between A-TMJ patients and healthy controls (P > 0.05). Patients had a significantly higher level of suPAR in plasma than controls (A-TMJ 2.71±0.62ng/mL, controls: 1.86±0.35ng/mL, P=0.017). suPAR level in SF was measured to 1.57±1.50ng/mL in A-TMJ patients and not detected in controls. BoP was 16±9% in patients and 14±7% in controls, and median(IQR) of PM was 3(1) in the right TMJ and 0(3) in the left in patients. Conclusions: (i) No conclusion can be drawn regarding suPAR in saliva and A-TMJ, but (ii) to some degree A-TMJ patients have higher PM meanwhile their plasma concentration of suPAR is higher than controls. A trend that (iii) higher BoP is connected with higher suPAR in saliva could be distinguished. Results must be interpreted with caution due to small study sample, more research is required to further elucidate the association between suPAR in saliva and A-TMJ.
Swedish abstract
Syfte: Att utreda sambandet mellan den lösliga formen av urokinas-receptorn (suPAR) i saliv hos patienter med artrit i käkleden (A-TMJ) och friska kontroller, för att skapa en grund för vidare forskning av suPAR som prediktor för inflammationsgraden i käkleden hos patienter med A-TMJ. Material och metod: En fall-kontrollstudie utfördes med 6 kontroller (medelåldern 31±11år) och 5 patienter med A-TMJ (medelåldern 24±5år). Undersökningen bestod av salivprov, registrering av blödning vid sondering (BoP), blodprovstagning, och undersökning av tuggsystemet där antalet smärtsamma käkledsrörelser (PM) mättes. Sist samlades käkledvätska in. Halten suPAR analyserades i saliv, plasma och käkledsvätska. Resultat: En signifikant skillnad mellan suPAR i saliv kunde ej påvisas (A-TMJ 4,4±3,91ng/ml, kontroller 4,96±4,80ng/ml), emellertid hade patienter en signifikant högre halt av suPAR i plasma (A-TMJ 2,71±0,62ng/ml, kontroller: 1,86±0,35ng/ml, P=0,017). Halten av suPAR i käkledsvätska mättes till 1,57±1,50ng/ml hos patienter men kunde inte detekteras hos kontroller. BoP mättes till 16±9% hos patienter och 14±7% hos kontroller, och median(IQR) för PM var 3(1) i höger käkled och 0(3) i vänster käkled hos patienter. Slutsatser: (i) Ingen slutsats kan dras gällande sambandet mellan suPAR i saliv och A-TMJ, men (ii) patienter med A-TMJ har till viss mån en högre smärta i käkleden vid käkledsrörelse medan deras koncentration av suPAR i plasma är högre jämfört med friska kontroller. Det verkar som (iii) BoP skulle kunna vara kopplat till suPAR i saliv. Resultat från denna studie bör tolkas med försiktighet på grund av litet stickprov, fortsatt forskning behövs för att klargöra sambandet mellan suPAR i saliv och A-TMJ.
Publisher Malmö högskola/Odontologiska fakulteten
Pages 28
Language eng (iso)
Subject soluble urokinase plasminogen activator receptor
biological markers
arthritis
temporomandibular joint disorders
Handle http://hdl.handle.net/2043/18815 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics