How old are you? Age assessments based on dental radiographs of third molars around the 18-year-threshold in different populations, a systematic review

DSpace Repository

How old are you? Age assessments based on dental radiographs of third molars around the 18-year-threshold in different populations, a systematic review

Details

Files for download
Icon
Abstract
Overview of item record
Publication 2-year master student thesis
Title How old are you? Age assessments based on dental radiographs of third molars around the 18-year-threshold in different populations, a systematic review
Author Holm Kvist, Loka ; Sabo, Stella
Date 2015
English abstract
Abstract The mineralization and development of the third molars can be used as an indicator of age in the upper teens and is used in purpose of assessing age in asylum seekers without identification or birth certificates. The evaluation is determined with dental radiographs and different methods of interpretation. The aim of the study was to investigate the accuracy and precision of different age estimation models of radiographs of third molars, focusing on population groups and ethnicity. This is of great importance since the results of an age assessment constitute the basis in a juridical outcome, deciding whether an individual is an adult or a child (over or under 18 years of age). A systematic search of PubMed, Embase and Cochrane was made according to the PRISMA-statement, and 23 articles which met the inclusion criteria were assessed using a modified QUADAS 2 by two observers, ten of these were graded as having low risk of bias. Population groups were poorly described, leading to difficulties in evaluating results and precision, thereby also comparisons between different studies. The problem both lay at a general level where definitions are ambivalent, but also in the separate articles where definitions are missing. It was hard to compare the included papers since their aims and methods varied. The main finding was that most of the articles concluded that the use of the third molar as an age indicator in the upper teens is an insufficient system. The use and impact of the results should thereby be questioned.
Swedish abstract
Sammanfattning Mineralisering och utveckling av visdomständer kan användas som åldersindikator i övre tonåren och används för asylsökande utan identifikation eller födelseattest. Utvärderingen görs med hjälp av dentala röntgenbilder och olika tolkningsmodeller. Målet med den aktuella studien var att undersöka åldersbedömningsmetoder på röntgenbilder av visdomständers tillförlitlighet och överensstämmelse med fokus på populationsgrupper och etnicitet. Detta är av vikt då resultat från en sådan bedömning ligger till grund för juridiska beslut huruvida en individ är vuxen eller ett barn (över eller under 18 år). En systematisk sökning genomfördes i PubMed, Embase och Cochrane enligt PRISMA-modellen, och 23 artiklar som uppfyllde inklusionskriterierna granskades av två observatörer enligt en modifierad QUADAS 2 och tio artiklar bedömdes ha låg risk för bias. Populationsbeskrivningarna var bristande. Detta leder till svårigheter att utföra bedömningar av artiklars resultat och precision, därmed också jämförelser mellan olika studier. Problemet ligger på en generell nivå då definitioner är osäkra, men samtidigt i de separata artiklarna då de inte redovisat någon definition. Det var svårt att jämföra de inkluderade artiklarna då deras syften och metoder varierade. Huvudfyndet var att de flesta artiklarna konkluderade att användningen av visdomstanden som en åldersindikator i de övre tonåren är en otillräcklig metod. Användning och betydelse av dess resultat bör därför ifrågasättas.
Publisher Malmö högskola/Odontologiska fakulteten
Pages 33
Language eng (iso)
Subject wisdom tooth
third molar
dental radiography
chronological age
age determination
age assessment
Handle http://hdl.handle.net/2043/18822 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics