Varför går inte studenter till tandläkaren?

DSpace Repository

Varför går inte studenter till tandläkaren?

Details

Files for download
Icon
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 30hp
Title Varför går inte studenter till tandläkaren?
Author Kaplan, Michael ; Hellsing, Johan
Date 2015
English abstract
Aim. To investigate 20-29 year old students’ knowledge of Sweden’s general dental subsidy (ATB) at Malmö University. To describe students’ frequency of having regular dental checkups and reasons for why students went regularly to checkups and some did not. To describe what motivated students to increase their checkup frequencies and the effect of subscription on dental care. Method. A questionnaire with 17 questions was formulated. The selection proceeded by a stratified convenience sample. One hundred and fifty-eight students were asked to participate whereof 108 chose to participate. Results. Forty-four percent (n=47) had knowledge of ATB, of which 34% (n=16) knew its precise amount. Seventy-three percent (n=79) of students went to regular checkups. Those who did not attend regular checkups and had knowledge of ATB were more than those who attended regularly. Main reason for regular checkups was appreciation of having teeth controlled. Main reason for irregular checkups was not being able to afford them. Invitations and free checkups were stated as motivating reasons for students to increase their dental visit frequency. 98% of those who had subscription on dental care went to regular checkups. Conclusion. The knowledge of ATB existence did not result in a higher dental checkup frequency in comparison to those who did not know of its existence. Student’s knowledge of ATB was low which indicated major flaws in information supposed to reach individuals aged 20-29 years. It was shown that by offering subscription on dental care or checkup invitations, the frequency of regular checkups could be increased.
Swedish abstract
Syfte. Att undersöka kunskaperna om allmänt tandvårdsbidrag (ATB) hos 20-29 åriga studenter vid Malmö högskola. Beskriva deras regelbundna besöksfrekvens inom tandvården och vilka anledningarna var till att vissa besökte tandvården regelbundet och andra inte. Vad som hade kunnat öka studenternas besöksfrekvenser och undersöka besöksfrekvens hos de med abonnemangstandvård. Material & metod. En enkät med 17 frågor utformades. Urvalet skedde genom ett stratifierat bekvämlighetsurval vid Orkanenbiblioteket. Etthundrafemtioåtta studenter tillfrågades varav 108 valde att delta i studien. Resultat. Fyrtiofyra procent (n=47) kände till att ATB fanns och av dem kände 34 % (n=16) till det exakta beloppet. Sjuttiotre procent (n=79) av studenterna gick regelbundet till tandvården. Fler av dem som inte gick regelbundet kände till ATB än dem som gick regelbundet. Största anledningen till regelbundna besök var att man uppskattade att få sina tänder kontrollerade. Största anledningen till oregelbundna besök var att studenterna inte hade råd. Kallelser och kostnadsfria undersökningar uppgavs kunna motivera studenter att öka sin besöksfrekvens inom tandvården. Nittioåtta procent av dem som hade abonnemangstandvård gick regelbundet. Slutsats. Kunskapen om att ATB fanns innebar inte en högre besöksfrekvens inom tandvården jämfört med de som inte kände till ATB. Studenternas kunskaper om ATB var låga och tydde på stora brister i informationen som skulle ha nått 20-29 åriga individer. Det visade sig att om man erbjöd abonnemangstandvård eller följde upp studenter med kallelser kunde den regelbundna besöksfrekvensen ökas.
Publisher Malmö högskola/Odontologiska fakulteten
Pages 33
Language swe (iso)
Subject Students
Frequency
Check up
ATB
Visit
Sweden
Malmö högskola
Regular check up
Allmänt tandvårdsbidrag
Försäkringskassan
Regelbunden tandvård
Handle http://hdl.handle.net/2043/18837 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics