Bedömning i relation till en likvärdig utbildning – Ett lärarperspektiv

DSpace Repository

Bedömning i relation till en likvärdig utbildning – Ett lärarperspektiv

Details

Files for download
Icon
Student Essay
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Bedömning i relation till en likvärdig utbildning – Ett lärarperspektiv
Author Olsson, Jenny ; Brodén Borglin, Amanda
Date 2014
Swedish abstract
Följande examensarbete behandlar formativ bedömning i relation till en likvärdig utbildning. Problemområdet grundas på en upplevelse där formativ bedömning förespråkas på lärarutbildningen. Samtidigt upplevs det en avsaknad av detta arbetssätt på den verksamhetsförlagda utbildningen. Litteraturgenomgången redogör därför för formativ bedömning, feedback och en likvärdig utbildning som betydelsefulla aspekter för problemområdet och arbetets frågeställning. Arbetets teoriansats innefattar därför fem strategier för formativ bedömning liksom en modell för feedback. Metoden för arbetet består av kvalitativa intervjuer av fem lärare. Enkäter har utgjort studiens urvalsmetod vilket även kan ses som ett bekvämlighetsurval. Utifrån resultatet menar vi att det finns en skillnad i hur lärarna förhåller sig till bedömning och en likvärdig utbildning. Forskningen beskriver formativ bedömning som ett effektivt verktyg för att skapa en likvärdig utbildning. Lärarna ser istället skapandet av en likvärdig utbildning som ett organisationsproblem. Studiens forskningsfråga utgår från på vilket sätt bedömning kan relateras till en likvärdig utbildning. Vår slutsats är att relationen mellan bedömning och en likvärdig utbildning istället bör utformas som en bedömning som bygger på likvärdighet. I detta arbete är formativ bedömning ett effektivt verktyg.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 47
Language swe (iso)
Subject bedömning
formativ bedömning
fria skolvalet
matematik
mellanskolevarians
likvärdig utbildning
Handle http://hdl.handle.net/2043/18855 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics