”Det är ju lättare att visa det ute” 9-åringars uppfattning om NO- och teknikundervisning utomhus

DSpace Repository

”Det är ju lättare att visa det ute” 9-åringars uppfattning om NO- och teknikundervisning utomhus

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title ”Det är ju lättare att visa det ute” 9-åringars uppfattning om NO- och teknikundervisning utomhus
Author Gordon, Susanna
Date 2015
Swedish abstract
I detta arbete har jag studerat vad en grupp elever i klass 3 har för uppfattningar om att få undervisning ute i ämnena NO och teknik. Mitt intresse är att se hur utomhuspedagogik uppfattas av eleverna själva. Utomhuspedagogik definieras som ett lärande i natur- och kulturlandskap och ute i samhället. Det som eftersträvas är sinnliga upplevelser och konkreta erfarenheter. Värde sätts på ett växelspel mellan ute och inne. Tidigare studier har främst varit inriktade på lärares uppfattningar av utomhuspedagogik. I några studier har högstadieelevers åsikter undersökts, och det framkommer att lektioner utomhus uppskattas till exempel för frisk luft, att slippa sitta still och för den sociala interaktionen. Negativa synpunkter rör till exempel dåligt väder och svårigheter att höra läraren. Min studie bestod i att observera tre lektioner i NO/teknik ute. Därefter gjorde jag 14 intervjuer med flickor och pojkar i klassen. Jag undrade såväl vad de tycker om ämnena NO och teknik, som vad de tycker om att ha lektioner i ämnena utomhus. Eftersom jag antagit en fenomenografisk ansats har jag kategoriserat elevernas utsagor i skilda beskrivningskategorier. Jag har presenterat dem utan inbördes rangordning. Resultaten visar att eleverna återger en mängd olika uppfattningar om NO- och teknikundervisning, och vad de anser om att ha lektionerna ute respektive inomhus. En majoritet av eleverna uppskattar ämnena, till exempel för att de innebär aktivitet och ett spännande innehåll. Att ha undervisning ute uppfattar de har fördelar då olika förlopp ska konkretiseras, eller för att man ska förstå naturen, djur och insekter. Eleverna uppfattar att experiment ska göras inomhus där alla ingredienser finns; så som de är vana vid. Allt utomhus är inte lika positivt: kallt och regnigt väder nämner flera elever, liksom att det är svårt att skriva ute. Enstaka elever ogillar att bli smutsiga eller råka på spindlar, men flera uppger att en fördel med lektionerna ute är att man hittar smådjur. Dessa elever i årskurs 3 kan se att utomhuspedagogik erbjuder möjligheter som kompletterar undervisning inne, framför allt konkretisering, äkthet, och att man får röra på sig. En del av det eleverna ser som hinder kan de själva hitta lösningar på, som att komma ihåg sina varma kläder eller ha ett bord som de kan anteckna vid.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 43
Language swe (iso)
Subject Fördelar
Nackdelar
NO
Teknik
Utomhuspedagogik
Årskurs 3
Handle http://hdl.handle.net/2043/18858 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics