Hur elever uppfattar begreppet energi

DSpace Repository

Hur elever uppfattar begreppet energi

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Hur elever uppfattar begreppet energi
Author Hansblom, Claudia ; Lindskog, Maria
Date 2015
Swedish abstract
Syftet med vårt examensarbete har varit att undersöka hur elever uppfattar begreppet energi i årskurs 5. Teorierna vi valde att utgå från grundar sig på ett konstruktivistiskt- och sociokulturellt perspektiv. Inom den tidigare forskningen presenteras fyra olika undersökningar, varav två är genomförda med äldre elever/studenter och två är genomförda med yngre elever. Vi har valt att använda undersökningar som är genomförda med äldre elever/studenter eftersom vi inte hittat mycket genomförd forskning i årskurs 5. I vår metod valde vi att använda oss av enkäter och intervjuer. Båda metoderna utgick från öppna frågor och flervalsfrågor. Resultatet vi kom fram till var att elever i årskurs 5 i huvudsak uppfattar energibegreppet ur ett vardagligt perspektiv, medan resterande elever uppfattar begreppet som vetenskapligt. När det kommer till skillnaden i uppfattningarna mellan elever i årskurs 5 och i årskurs 8 har båda åldersgrupperna svårt att uppfatta energibegreppet ur ett vetenskapligt perspektiv, utan uppfattar det ur ett pseudovetenskapligt- eller vardagligt perspektiv.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 55
Language swe (iso)
Subject elever
energi
pseudovetenskapligt
uppfattningar
vardagligt
vetenskapligt
årskurs 5 och 8
ålder 11-12 och 14-15
Handle http://hdl.handle.net/2043/18872 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics