Elevers attityder till NO i grundskolan med ett utomhuspedagogiskt arbetssätt

DSpace Repository

Elevers attityder till NO i grundskolan med ett utomhuspedagogiskt arbetssätt

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Elevers attityder till NO i grundskolan med ett utomhuspedagogiskt arbetssätt
Author Langeen, Marcus ; Bergqvist, Malin
Date 2015
Swedish abstract
SAMMANFATTNING Syftet med studien är att undersöka grundskoleelevers attityder till NO med ett utomhuspedagogiskt arbetssätt. Studien ämnar även undersöka hur eleverna ser på sitt eget lärande i det utvidgade klassrummet. Det är en kvalitativ studie och för att besvara våra frågeställningar har empirin samlats in med semistrukturerade intervjuer och observationer. Frågeställningarna som ställs är: Vilka attityder har elever till NO i det utvidgade klassrummet? Hur upplever eleverna sitt eget lärande utomhus? Empirin har vidare analyserats genom en tematisering. I resultatet framkommer det att eleverna som medverkat i studien har positiva attityder gentemot NO som sker utomhus. Samtidigt visar eleverna på vissa svårigheter kring att definiera- och förklara vad NO är, samt att kunna särskilja det från övriga ämnen så som svenska och matematik. Elevernas belyser vidare att de visuella, ett undersökande arbetssätt samt att arbeta med andra som bidragande faktorer till hur de lär sig i de utvidgade klassrummet.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 33
Language swe (iso)
Subject attityder
grundskolan
naturkunskap
utomhuspedagogik
elever
Handle http://hdl.handle.net/2043/18899 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics