En bild ska inte gå snabbt förbi - En studie om hur historielärare använder sig av bilder i sin undervisning.

DSpace Repository

En bild ska inte gå snabbt förbi - En studie om hur historielärare använder sig av bilder i sin undervisning.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title En bild ska inte gå snabbt förbi - En studie om hur historielärare använder sig av bilder i sin undervisning.
Author Sigurdh, Angelica
Date 2015
Swedish abstract
Det övergripande syftet med detta arbete är att undersöka hur historielärare som undervisar i grundskolans senare år använder sig av bilderna som finns i elevernas läroböcker. Syftet är även dels att undersöka vilka bildgenrer som finns i läroböckerna och dels varit att se på hur bild och text samspelar med varandra. Jag upplevde under min egen skoltid att bilder snabbt bläddras förbi okommenterade. Kunde detta bero på lärares okunskap om bilder eller var bilder bara dekorativa? I denna undersökning presenteras teorier som exempelvis bildens roll i skolan, semiotik, bild som kvarleva, hur bilder väljs till läromedel och att bilder uppfattas olika beroende på vilken social och kulturell kontext vi kommer från. En kvalitativ undersökningsmetod blev vald till denna undersökning. Denna metod blev semistrukturerade intervjuer med tre grundskolelärare som undervisar i ämnet historia. Resultaten visar bland annat att dessa lärare arbetar aktivt med bilder i sin undervisning. Bilden höjer undervisningen och underlättar förståelsen för det texten ville berätta. Eleverna får en lättare anknytning till historian om det finns bilder. Dock ger inte alltid bilder en positiv effekt vid inlärning, utan det finns tillfällen där bilden även kan ge en negativ effekt vid inlärningen för eleverna. Slutsatserna är att det är viktigt att använda rätt bilder vid rätt tillfälle i undervisningen för att inte förvirra eleverna. Man ska heller inte ta bort bilder ut ur undervisningen då detta eventuellt kan drabba de elever som har läs- och skrivsvårigheter.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 39
Language swe (iso)
Subject Bilder
bildförståelse
genrer
kunskapsutveckling
läromedel
Handle http://hdl.handle.net/2043/18900 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics