Förekomst av förlossningsinduktion, indikationer och förlossningsutfall

DSpace Repository

Förekomst av förlossningsinduktion, indikationer och förlossningsutfall

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Report
Title Förekomst av förlossningsinduktion, indikationer och förlossningsutfall
Author Andersson, Maria ; Bramhagen, Ann-Cathrine
Date 2014
English abstract
Over the last twenty years, the National Board reports have shown an increase when it comes to launch, inducing childbirth. Statistics show that births started with induction has increased in Sweden from 8.1% in 1990 to 13.2% in 2007. For pregnancy more than 42 weeks of gestation or more, is the most frequent cause of inducing childbirth. This means an increased risk of complications and may result in cesarean uterus ruptures and or low Apgar Score for the child. The purpose of this report was to describe the incidence of labor induction, its indications and obstetric outcomes in women's clinic in Malmö. The report is based on retrospective medical record review. Data were processed in SPSS. The results show that induced births has increased, but no statistical difference over time could be shown. However, it turned out spontaneous birth that ended with vacuum extraction after induction was significantly elevated relative to spontaneous deliveries without induction. Induced women are at risk and require increased monitoring because of the risk of uterine rupture, over stimulation and the effect on the fetus. In several studies, it appears that induction leads to painful latensfaser and increased pain relief was needed. Midwives and doctors should be well aware that the indication for induction must be done to justify the increased risk for mother and child, choice of induction should be based on an overall assessment of the mother's and the child's condition and ability to cope with an induced labor. It should clearly state the cause of the induction, method and dosage of any medicine so that no doubt exists, either in the journal or on the drug list.
Swedish abstract
Under de senaste tjugo åren har Socialstyrelsens rapporter visat på en ökning vad det gäller att sätta igång, inducera förlossningar. Statistik visar att förlossningar startade med induktion har ökat i Sverige från 8,1 % år 1990 till 13,2 % år 2007 . Överburen graviditet, de vill säga 42 graviditetsveckor eller mer, är den mest förekommande orsaken till att inducera en förlossning. Detta innebär en ökad risk för komplikationer och kan resultera i kejsarsnitt uterusrupturer och eller låg apgar hos barnet. Syftet med denna rapport var att beskriva förekomst av förlossningsinduktion, dess indikationer samt förlossningsutfall på kvinnokliniken i Malmö. Rapporten bygger på retrospektiv journalgranskning. Data har bearbetats i SPSS. Resultatet visar att inducerad förlossningar har ökat men ingen statistisk skillnad över tid kunde visas. Däremot visade det sig spontan förlossning som avslutades med sugklocka efter induktion var signifikant förhöjd i förhållande till spontanförlossningar utan induktion. Inducerad kvinnor är riskpatienter och kräver en ökad övervakning på grund av riskerna för uterus ruptur, överstimulering och påverkan på fostret. I flera studier framkommer det att induktion leder till smärtsammare latensfaser och ökat smärtlindringsbehov. Barnmorskor och läkare ska vara väl medvetna om att indikationen för induktionen måste vara klar för att kunna motivera den ökade risken för mor och barn Valet av induktion ska baseras på en samlad bedömning av moderns och barnets tillstånd och möjlighet att klara en inducerad förlossning. Det skall tydligt framgå orsak till induktionen, metod och dos av eventuella läkemedel så att inga tveksamheter föreligger, varken i journalen eller på läkemedelslistan.
Publisher Malmö högskola och Skånes universitetsjukhus
Series/Issue Forskningstrainnerapport;25
Pages 18
Language swe (iso)
Subject pregnancy
complications
induction
Medicine
Research Subject Categories::MEDICINE
Handle http://hdl.handle.net/2043/18924 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics