Children and pain in a 30 year perspective

DSpace Repository

Children and pain in a 30 year perspective

Details

Files for download Overview of item record
Publication Conference other
Title Children and pain in a 30 year perspective
Author Bramhagen, Ann-Cathrine
Date 2012
English abstract
Historically, the clinical decision regarding whether a child experience pain or not has been based on professional’s perception rather than on scientific evidence. A common misunderstanding has been that children do not experience pain to the same extent as adults. However, the definition of pain is that it is an unpleasant sensory and emotional experience associated with actual or potential tissue damage, or described in terms of such damage. In spite of this, many children are going through painful procedures during hospital stay without any pain relief medication. A literature review from 1985 based on 40 articles showed that 77 % of newborns only received muscle relaxantia before heart surgery and no pain medication. In 1994 it was shown that, even in utero, invasive procedures are painful since the fetus respond with increased level of stress hormones. Furthermore, in 1997 research revealed that a child who has been exposed to pain early in life show a stronger pain response later during childhood. Yet, in 2003 it was shown that newborns at a neonatal intensive care unit were exposed to more than 14 painful procedures per day. Research has shown that nurses´ attitudes are important to pain assessment in children. Others have shown that nurses show a lack of knowledge in pain treatment for children. A recent study showed that nurses believed that minor procedure can be carried out without pain medication. In addition, advanced education for nurses and experience in working with children affect attitudes to some extent. Children are a vulnerable group and nurses have, or should have, an important impact on pain management among children. How do we get there?
Swedish abstract
Historiskt så har de kliniska besluten rörande huruvida ett barn upplever smärta eller inte varit baserade på de professionellas bedömning snarare än på vetenskapligt underlag. En vanlig missuppfattning är att barn inte upplever smärta i samma utsträckning som vuxna. Emellertid, definitionen på smärta är att det är en subjektiv och emotionell upplevelse associerad till verklig eller potentiell vävnadsskada, eller beskriven som sådan. Trots detta genomgår många barn smärtsamma procedurer under sin sjukhusvistelse utan smärtlindring. En litteraturgenomgång från 1985 baserad på 40 artiklar visade att 77 % av nyfödda barn endast fick muskelrelaxantia före hjärtkirurgi och ingen smärtlindring. Forskning från 1994 visade att, även intrauterint, invasiva procedurer är smärtsamma då fostret reagerade med förhöjda halter stresshormoner. Vidare, forskning från 1997 visade att barn som blivit utsatta för smärta tidigt i livet reagerade med ett starkare smärtsvar jämför med de som inte blivit utsatta. Studier från 2003 beskrev att nyfödda på en neonatal intensivvårdsavdelning blev utsatta för mer än 14 smärtsamma procedurer per dag. Forskning har visat att sjuksköterskors attityder är viktiga för smärthanteringen av barn. Andra studier har visat att sjuksköterskor saknar kunskap avseende smärtbehandling av barn. En nyligen genomförd studie visade att sjuksköterskor tyckte att mindre ingrepp kunde utföras utan smärtlindring. Dock har det visat sig att avancerad utbildning för sjuksköterskor och erfarenhet av att arbeta med barn påverkar deras attityder i viss mån. Barn är en sårbar grupp och sjuksköterskor har, eller borde ha, en stor betydelse för hanteringen av smärta hos barn. Hur kommer vi dit?
Link http://www.env-health.org/contact-us/... (external link to publication)
Language eng (iso)
Subject pain
nurses
Medicine
Research Subject Categories::MEDICINE
Note 3 Congress of the professional society for the suppression of pain
Handle http://hdl.handle.net/2043/18944 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics