Pain Management at Skåne University Hospital, Malmö/Lund, Sweden

DSpace Repository

Pain Management at Skåne University Hospital, Malmö/Lund, Sweden

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Conference other
Title Pain Management at Skåne University Hospital, Malmö/Lund, Sweden
Author Bramhagen, Ann-Cathrine
Date 2013
English abstract
1. Nurses´ attitudes towards pain in children. Previous research has shown a lack of knowledge in pain treatment among nurses working with children. Children express pain different compared to adults and research has shown that nurses´ attitudes are important to pain assessment in children. The present study aimed to explore nurse’s attitudes towards pain in children. The study was conducted as a questionnaire study on nurses working with children at a pediatric ward at a university hospital in the south of Sweden. The questionnaire ”Views and knowledge about pain in children” was selected and translated into Swedish. A total of 357 surveys were handed out and 153 were answered, which provided a response frequency of 43 % of the total population. Data was analyzed descriptively and comparisons between groups were conducted The results showed that a majority of nurses don’t think that a child less than one month of age may be intubated without narcotics or pain medication but 22 % answered that they did not know. They also express the importance of total elimination of pain when treating post-operative and chronic pain. Some nurses´ believed that minor procedure can be carried out without pain medication. Advanced education and experience affect attitudes to some point. Place of work didn’t affect nurses attitudes towards pain in children. 2. Childrens´s pain from the children and parents perspective. Pain management is important for the child in many aspects and may lead to long term problems and affect quality of life for the child. Sweden is lacking optimal management of acute and chronic pain in children and adolescents. The aim of this study was to describe children´s and parent´s perception of pain in hospital be performing a prevalence study using a questionnaire containing seven questions. Totally 182 questionnaires were administrated and 146 were returned. The results showed that 68 % of children have experienced pain during hospital stay and rating scales concerning pain are not used in particularly high degree. "Did the staff ask you or your child about pain?" - 82 % ( 79/97) answered yes. Did you or your child during the last 24 hours had the possibility to assess pain with a scale e.g. VAS?" Only 23 % (22/97) have had the possibility. These results can provide increased knowledge of pain and pain assessment by health professionals, which may provide a basis for further discussion and increase quality of pain management for children in hospital.
Swedish abstract
1. Sjuksköterskors attityder till smärta bland barn. Tidigare forskning har visat att sjuksköterskor som arbetar med barn saknar kunskap kring smärthantering i viss utsträckning. Barn uttrycker smärta annorlunda än vuxna och forskning har visat att sjuksköterskors attityder är viktiga för att hantera smärta hos barn. Denna studien syftade till att undersöka sjuksköterskors attityder till smärta hos barn. Metoden utgjordes av en enkät till sjuksköterskors som arbetar med barn på en barnavdelning vid ett universitetssjukhus i södra Sverige. Enkäten, Views and knowledge about pain in children” översattes till svenska. Total 357 enkäter delades ut och 153 enkäter besvarades. Detta motsvarar en svarsfrekvens på 43 % av utdelade enkäter. Data analyserades deskriptivt och jämförelser mellan grupper gjordes. Resultatet visade att majoriteten av sjuksköterskor inte tyckte att barn yngre än en månad kunde bli intuberade utan narkotiska preparat men hela 22 % svarade att de inte visste. De uttryckte också vikten av frånvaro av smärta vid postoperativ och kronisk smärta. En del sjuksköterskor tyckte dock att mindre ingrepp kunde göras utan smärtlindring. Utbildning på avancerad nivå och erfarenheter påverkade i viss mån. Var sjuksköterskorna arbetade påverkade inte. 2. Barns smärta från barnets och från förälderns perspektiv. Smärthantering är viktigt för barnet ur många aspekter och kan leda till långvariga problem och påverkar livskvaliteten för barnet. Sverige saknar optimal hantering av akut och långvarig smärta avseende barn och tonåringar. Syftet med studien var att beskriva barns och föräldrars upplevelse av smärta på sjukhus och genomfördes som en prevalensstudie med hjälp av en enkät bestående av sju frågor. Totalt 182 enkäter lämnades ut och 146 besvarades. Resultatet visade att68 % av barnen hade upplevt smärta i samband med sjukhusvistelsen och smärtskalor användes inte i större utsträckning. "Frågade personalen dig och ditt barn om smärta?" 82% (79/97) svarade ja. "Fick du och ditt barn möjlighet att under de först 24 timmarna bedöma smärta med hjälp av en skala e.g. VAS?" Bara 23 % (22/97) svarade att de hade fått den möjligheten. Dessa resultat kan bidra till ökad kunskap om smärta och smärthantering av professionella, vilket kan utgöra en bas för fortsatta diskussioner och öka kvaliteten av smärtbehandling av barn på sjukhus.
Link http://www.env-health.org/members/article/croatian... (external link to publication)
Language eng (iso)
Subject pain
nurses
Medicine
Research Subject Categories::MEDICINE
Note 4 Congress of the professional society for the supression of pain
Handle http://hdl.handle.net/2043/18945 Permalink to this page
Link http://www.env-health.org/members/article/croatian... (external link to related web page)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics