Från punkt A till punkt B

DSpace Repository

Från punkt A till punkt B

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Från punkt A till punkt B
Author Nyholm, Fanny ; Borg Jeizawi, Sanna
Date 2015
Swedish abstract
Syftet med studien är att undersöka vilka lärprocesser som äger rum före och under promenaden där vi vill få insyn i vilka faktorer som kan påverka. Promenaden som en rutin i förskolans vardag är inte ett fenomen som tidigare betraktats ur ett lärandeperspektiv och utgör problemet samt motivationen för att undersöka och kartlägga området. Materialet samlas in genom en etnografisk studie med filmobservationer och fältanteckningar samt intervjuer med pedagoger för få insyn i deras tankar kring ämnet. Arbetet kommer ha ett sociokulturellt perspektiv som teoretisk utgångspunkt och verkar som ett redskap för att analysera empirin. Teorierna presenteras utifrån tre övergripande infallsvinklar som är säkerhet, rutin och lärande för att förtydliga resultatet. Sammanfattningsvis är vår slutsats att rutinen både verkar positivt och negativt i kontexter där man studerar hur lärande tar form tillsammans med andra. Ur ett sociokulturellt perspektiv blir relationer av stor vikt och pedagogens roll betydelsefull för vilka möjligheter barn får att fånga in kunskap i formella och informella sammanhang. Säkerhet har stort utrymme när det kommer till att påverka pedagogers möjligheter att tillge barn delaktighet och inflytande i situationer som promenaden där ansvaret om trygghet väger tyngst för pedagogen.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 36
Language swe (iso)
Subject Lärprocesser
Promenaden
Rutin
Säkerhet
Handle http://hdl.handle.net/2043/18963 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics