Hur påverkar rum och tid barnens lek? En studie om barns lek i förskolan

DSpace Repository

Hur påverkar rum och tid barnens lek? En studie om barns lek i förskolan

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Hur påverkar rum och tid barnens lek? En studie om barns lek i förskolan
Author Tildefors, Charlotte ; Parmfjord, Rebecca
Date 2015
Swedish abstract
Studiens syfte är att få en förståelse för hur miljön påverkar barnen i deras lek. Vi valde att göra studien på två olika avdelningar i södra Sverige. Barnen vistas dagligen i samma rum och under samma tid och vi ville undersöka vilka lekar som blir möjliga i rummen och varför? Hur kan vi då analysera tid och rum ur ett maktperspektiv? Vilka möjligheter och hinder kan rummen då skapa? För att få svar på dessa frågeställningar använde vi oss av två metoder: intervju av pedagoger och observationer av barn i deras lek. Vårt insamlade material analyserade vi ur ett maktperspektiv. Resultat och slutsats visar att miljön inte är likvärdig på båda avdelningarna ger olika förutsättningar för barns lek. Resultatet visar även att rum och tid har makt i barnens vardag samt att makt inte är konstant utan den förflyttar sig i verksamheten. Vidare har analysen visat att rummets utformning och möblers placering antigen skapar hinder eller förutsättningar. Pedagogernas medverkan i studien skapade en helhetsbild av avdelningarnas miljö. Studien har även visat att det finns en medvetenhet hos pedagogerna kring hur miljön är och hur de vill att den ska vara. Vi hoppas studien kan vara ett diskussionsunderlag för alla som är intresserade av förskolan.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 34
Language swe (iso)
Subject lekutveckling
makt
miljö
rum
tid
Handle http://hdl.handle.net/2043/18967 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics