Lärplattans effekter för motivation till lärande Tablet´s impact on motivation for learning

DSpace Repository

Lärplattans effekter för motivation till lärande Tablet´s impact on motivation for learning

Details

Files for download Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Lärplattans effekter för motivation till lärande Tablet´s impact on motivation for learning
Author Karlsson Hallström, Lena
Date 2015
Swedish abstract
Utifrån studiens empiriska resultat-, litteratur- och forskningsgenomgång visar resultatet att lärplattan är ett bra och framgångsrikt redskap för lärande och då detta med utgångspunkt från alla elever, med eller utan behov av särskilt stöd. Det som främst visat sig har betydelse är att lärplattan ökar elevens motivation till lärande men även dennes självkänsla, nyfikenhet och drift till kunskapsinhämtning. Lärplattan är inte bara är en tillfällig trend utan har kommit för att stanna och kommer att forma och skapa en stor del av undervisningen i den moderna skolan. Syfte och frågeställningar Syftet med studien är att försöka förstå sex pedagogers upplevelser av lärplattans effekter för motivation till lärande hos elever i behov av särskilt stöd. Detta utifrån tilldelning av lärplatta, användningen av lärplatta i undervisningen och elevernas förmåga i att hantera lärplatta och appar. För att ta del av pedagogernas upplevelser utgår studien från en kvalitativ forskningsmetod som bygger på en induktiv forskningsstrategi som är tolkande och konstruktivistisk. Teori Med hjälp av litteratur, vetenskapliga artiklar samt tidigare forskning analyserades respondenternas upplevelser av lärplattans effekter för motivation till lärande. Studiens fenomenologiska ansats utgår från individens konkreta upplevelser i sin livsvärld där de teoretiska ramverken utgörs av intentionalitetsteorin, sociokulturella perspektivet och motivationsteorier. Detta för att på bästa sätt försöka förstå, tolka och analysera respondenternas upplevda utsagor. Metod Det vanligaste sättet inom kvalitativ forskning är att samla in empiri genom intervjuer. Studien innefattar sex intervjuer representerade av fem lärare och en specialpedagog. Semistrukturerade intervjuer valdes som metod för att samla in empiri vilka bearbetades utifrån fenomenologins beskrivande analysmetod. Resultat och analys Att definiera begreppet motivation till lärande är svårt, likaså att försöka beskriva detta komplexa och multidimensionella fenomen (Giota, 2001). Behov, drift, intresse, yttre - och inre motivation, förväntningar, lärandemål, prestationsmål, värden och attityd är bara några begreppsförklaringar som används för att definiera motivation till lärande. Att elevens engagemang och lärande ökar när denne känner ett personligt och situationsbaserat intresse kopplar studien klart samman med lärplattan som alternativt lärverktyg. Lärplattan som digitalt lärverktyg ger goda möjligheter till att finna lösningar och strategier för alla elever, med eller utan behov av särskilt stöd. Lärplattan är även ett bra och essentiellt lärverktyg i ”en-till-en”- som i ”en-till-många” undervisning. Studiens resultat visar att elevernas förmåga till att hantera lärplatta och appar är god vilket då eliminerar ett stort hinder i användandet av lärverktyget. De är lätt att förstå vikten av det digitala lärverktygets betydelse och tillgång för elever i behov av särskilt stöd. Att på lika villkor kunna utvecklas oavsett förmågor och färdigheter är just vad en skola för alla står för. Konklusion Lärplattan kan bli ett framgångsrikt verktyg i lärande som öppnar många möjligheter till utveckling utifrån elevens specifika situation. Studiens resultat visar dock att en viktig förutsättning för detta är pedagogernas befintliga men även kommande IKT- kompetens. För att skolan ska kunna erbjuda och använda det digitala lärverktyget måste pedagogernas kompetensutveckling vara i fas. Utifrån de krav på innehåll och standard i undervisningen som Skollagen, Lgr 11 och andra styrdokument ställer förutsätter det att IKT- satsningen inte enbart sker utifrån inskaffande av digitala verktyg utan även att en fortlöpande pedagogisk utbildning- och fortbildning sker i samma takt. Min utgångspunkt är att läsaren ska finna denna studie vara en inspirationskälla men även öka kunskapen och förståelsen för lärplattans effekter för motivation till lärande.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 58
Language swe (iso)
Subject ”en-till-en”, ”en-till-många”, IKT-kunskaper, lärplatta, lärverktyg, motivation, specialpedagogik
Handle http://hdl.handle.net/2043/18968 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics