Vilken läsförståelse är det som bedöms?

DSpace Repository

Vilken läsförståelse är det som bedöms?

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Vilken läsförståelse är det som bedöms?
Author Rossi, Tina
Date 2015
English abstract
This exam paper was written as part of a special teachers’ program at Malmö University, Spring 2015. It is a qualitative study, conducted from a social cultural perspective, where speech is the principle expression. The empirical evidence was gathered by myself from focus groups and from teachers’ reflections. The gathered materials were examined using Kintsch and Rawson’s model for the the implementation and evaluation of reading processes in their multiple guises. The results show that teachers, when they assess pupils, are assessing how well pupils are performing the task set. Further, teachers’ assessments are situationally modelled and text-based. Even when pupils demonstrate weakenesses as a macrostructural level, assessment is based on the two previous mentioned levels. Teachers tend to compensate and rectify for the pupils macro- and microstructural issues by adapting the task or allowing pupils to read the text. The assessments made, according to this research, are both formative and summative. The formative assessment is used to plan for those who do not fufill the assessment criteria. Keywords: assessment, focus group, literacy, reading skills, reading and writing difficulties
Swedish abstract
Denna examensuppsats skrevs under utbildningen på speciallärarprogrammet på Malmö Högskola under våren 2015. Det är en kvalitativ studie som utgår från det sociokulturella perspektivet där talet är tankens redskap. Jag har genom fokusgrupper och lärarnas reflektioner i form av dokument samlat in min empiri. Det insamlade materialet har jag analyserat utifrån Kintsch och Rawsons modell för läsförståelseprocessen och bedömningens olika former. Mitt resultat visar på att lärarna, när de bedömer elever, bedömer hur väl eleverna kan genomföra olika aktiviteter kopplade till läsförståelse. Lärarnas bedömningar sker på textbas nivå och situationsmodell nivå. Även när eleverna visar svårigheter på makrostrukturnivå sker bedömningen på de två tidigare nämnda nivåerna. Lärarna avhjälper de svårigheter som eleverna har på micro- och makrostrukturnivå genom att anpassa uppgifter eller låta eleverna lyssna på texten. Bedömningarna som görs är enligt mina resultat både summativa och formativa. De formativa bedömningarna används bland annat till att planera undervisningen av fortsatt arbete med det som eleverna inte behärskade vid bedömningstillfället.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 55
Language swe (iso)
Subject bedömning
fokusgrupp
läsförståelse
läsförståelseprocessen
läs- och skrivsvårigheter
Handle http://hdl.handle.net/2043/18972 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics