Metoder för lärande i en skola för elever med dyslexi/ Methods of learning at a school for pupils with dyslexia

DSpace Repository

Metoder för lärande i en skola för elever med dyslexi/ Methods of learning at a school for pupils with dyslexia

Details

Files for download
Icon
Metoderforlarande ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Metoder för lärande i en skola för elever med dyslexi/ Methods of learning at a school for pupils with dyslexia
Author Elmquist, Britt
Date 2015
English abstract
Abstract Methods of learning at a school for pupils with dyslexia Problem area May pupils with dyslexia get the support they need and are entitled to at a dyslexia school? Purpose and specified issues The purpose is to explore teaching methods and environment at a school for pupils with dyslexia and if the school methods are transferable to others primary- and secondary schools. The purpose is to get an answer to what experiences that pupils, special educators and headmaster have. What benefits the pupil best in their learning. • What strategies do pupils for their learning? • How the pupil experiences learning environment at school? • What experiences have special educator of methods for pupils with dyslexia? • Experiencing special educators that their methods are based on tested experience? • Which view is headmaster of support for pupils with dyslexia? Theory I chose to use three theories that affect the student´s terms and conditions for learning namely: systemstheory, special education and socio-cultural perspective. Method I chose methods triangulation: interview of 8 students, grade 6-9, focusgroup interview – 4 special educators and an interview with the headmaster. Based on the analysis of empirical data is the phenomenological approach most appropriate. Results and analysis The pupils feel that teachers have an understanding of dyslexia. The pupils get the support they need, fast personal support, access to compensatory aids, computers and access to the various programs. The pupils learn how to get “around” dyslexia. Knowledge grants Resource allocation is significant for student knowledge. It must be the whole school of awareness to have knowledge and understanding of dyslexia. Special educational implications Special teacher profession includes various roles as protecting especially for those pupils who are in need of special support. Special teacher has also an important role in cooperation with the school management, studenthealthteam, parents and as well as the role of school developers and tutors. keywords: dyslexia, metacognition, scaffolding, school References Davies, Michael & Smythe, Ian (2004). Welsh Dyslexia Project/Prosiect Dyslecsia Cymru. In: Ian, Smythe, John Everatt & Robin Salter (2004). International Book of Dyslexia - A guide to practice and resources (p.1-5). England: John Wiley & Sons Ltd. Myrberg, Mats (2007). Dyslexi – en kunskapsöversikt. Stockholm: Vetenskapsrådets rapportserie 2: 2007. Riddick, Barbara (1998). Living with dyslexia – The social and Emotional Consequences of Specific Learning Difficulties. Great Britain: Mackays of Chatham PLC.
Swedish abstract
Abstract/Sammanfattning Problemområde Får elever med dyslexi det stöd som de har behov av och rätt till i en dyslexiskola? Syfte och preciserade frågeställningar Det övergripande syftet med mitt examensarbete är att undersöka pedagogiska metoder för lärande i en dyslexiskola och om skolans metoder är överförbara till andra grund- och gymnasieskolor. Syftet är att få svar på vilka uppfattningar, upplevelser och erfarenheter som eleverna, specialpedagogerna samt rektor har. Vad som gagnar eleven bäst i sitt lärande utifrån följande preciserade frågeställningar: • Vilka strategier använder eleven för sitt lärande? • Hur upplever eleven lärmiljön i skolan? • Vilka erfarenheter har specialpedagogerna av metoder för elever med dyslexi? • Upplever specialpedagogerna att deras metoder bygger på beprövad erfarenhet? • Vilken uppfattning har rektor om stöd för elever med dyslexi? Teoretisk ram Jag har valt att använda tre teorier som påverkar elevens villkor och förutsättningar för lärande nämligen: systemteoretiskt, specialpedagogiskt och sociokulturellt perspektiv. Metod Jag har valt metodtriangulering: den kvalitativa forskningsintervjun och som komplement en fokusgruppsintervju, samt en intervju med rektor. Till den kvalitativa forskningsintervjun valdes åtta informanter från årskurs 6 – 9: två informanter från varje klass, varav fem är pojkar och tre är flickor. Urvalet till fokusgruppen bestod av fyra specialpedagoger, varav en specialpedagog hade meddelat förhinder, vilket medförde ett externt bortfall. Före intervjuernas genomförande fick samtliga deltagare ett missivbrev med de etiska riktlinjerna. Då avsikten är att beskriva, tolka och förstå upplevelser med utgångspunkt från analys av empirin är den fenomenologiska ansatsen mest lämplig för att finna den gemensamma innebörden. Resultat och analys Eleverna upplever att lärarna har förståelse för dyslexi. Eleverna får det stöd som de behöver: snabb personlig hjälp, tillgång till kompensatoriska hjälpmedel, egen dator och tillgång till olika program. Eleverna lär sig hur de ska komma ”runt” dyslexin. Specialpedagogernas erfarenheter är att eleven behöver hjälp med strukturen hur eleven tar sig an en uppgift, att tydligheten är viktig. Specialpedagogerna menar att forskningen är till för att reflektera över vilken betydelse den har i praktiken, vad som stämmer överens och vad som inte stämmer överens med forskningen. Rektors uppfattning är att eleverna ska ha all den hjälp som de behöver, både personlig hjälp och hjälpmedel. Under samtliga lektioner har eleverna tillgång till två lärare och en elevassistent och vid behov specialpedagog. Kunskapsbidrag Resurstilldelningen har betydelse för elevens lärande och kunskapsutveckling. Det måste vara hela skolans angelägenhet på alla nivåer: system-, organisations-, grupp- och individnivå att ha kunskaper om och förståelse för dyslexi. Skolans metoder är överförbara på andra ”vanliga” grund- och gymnasieskolor och bygger på beprövad erfarenhet. Det är den mottagande skolan som får avgöra om metoderna passar skolans villkor och förutsättningar. Specialpedagogiska implikationer I speciallärares profession ingår olika roller som att värna speciellt om de elever som är i behov av särskilt stöd. Specialläraren har också en viktig roll i samverkan med skolledningen, elevhälsoteamet och vårdnadshavare samt rollen som skolutvecklare och handledare. Nyckelord dyslexi, metakognition, scaffolding, skola
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 46
Language swe (iso)
Subject dyslexi
metakognition
scaffolding
skola
dyslexia
metacognition
school
Handle http://hdl.handle.net/2043/18985 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics