Delaktighet i den auditiva miljön Elever och pedagogers upplevelser av ett ljudutjämningssystem

DSpace Repository

Delaktighet i den auditiva miljön Elever och pedagogers upplevelser av ett ljudutjämningssystem

Details

Files for download
Icon
Syftet med vår ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Delaktighet i den auditiva miljön Elever och pedagogers upplevelser av ett ljudutjämningssystem
Author Andersson, Sandra ; Mårtensson, Susanne
Date 2015
English abstract
Abstract All students are affected by the auditory environment. The ability to listen, hear, understand and remember is dependent on the environment. During our study are students' learning environment discussed and how the environment can affect a child's learning and behavior. The purpose of our study is to investigate students 'and teachers' perception of the impact of a sound system and study what effects a sound system can have in a primary school class. The issues are: what happens when sound equalization system is running in the classroom? What impact experienced students and teachers to a sound equalization has been in the classroom regarding concentration, good working and participation in the auditory environment? Our study takes the support of the socio-cultural perspective. Communicative processes are central in this perspective and develop children's knowledge and skills. The way we act, think, communicate and perceive reality depends on the social and cultural experience we experienced. The study has a qualitative design. The main task of the qualitative approach is to interpret and understand the results. We wish to recognize and understand the students and teachers' experiences of a sound system. Observations and interviews are used to collect empirical data. Interviews are our key method. We want to create a deeper understanding of the students 'and teachers' experiences of the system and its impact on the classroom environment. Before the interviews were conducted was done a survey to crystallize interview questions. In this study, we use triangulation to achieve greater reliability of the overall result. The study results are presented in observations, interviews with pupils and interviews with educators. All the students believe that the audibility was better by REDCAT®. They feel that they hear both teacher and classmates better with the help of sound system. Opinion is divided on the use of student microphone. Some students also mention the perspective that concerns the educator position in the classroom. When the system is used, the educator placement is insignificant, as well as the students. This increases the participation in the classroom. The teachers feel that they save their voices, which even the students mentions. The biggest gain according to the students is that they always hear the teacher, regardless of noise levels in the classroom. The study shows that pupils with hearing problems, concentration difficulties and autism spectrum disorders have advantages from the sound system. Two positive effects that we see is that these students can have any position in the classroom and that they find it easier to assimilate the teacher communicates. As a special education teacher, the auditory environment is important to identify because it has a major impact on students' opportunity for learning as well as their physical and mental health. Most of the studies we have read show how students in need of special support are influenced by the teaching of poor sound environments. As future special educators, we have become aware regarding the importance of the auditory environment for the students' mood, the opportunity of learning, development and participation. Keywords auditory environment, children in need of support, participation, learning, sound system
Swedish abstract
Sammanfattning Sandra Andersson och Susanne Mårtensson (2015). Delaktighet i den auditiva miljön. Elevers och pedagogers upplevelser av ett ljudutjämningssystem. (Participation in the auditory environment. Students and teachers experiences of a sound system.). Specialpedagogprogrammet, Skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö högskola. Problemområde Alla elever påverkas av den auditiva miljön. Förmågan att lyssna, höra, förstå och komma ihåg är beroende av miljön. Under vår studietid har elevers inlärningsmiljö diskuteras och hur en miljö kan inverka på ett barns inlärning och beteende. Syfte och preciserade frågeställningar Syftet med vår studie är att undersöka elevers respektive pedagogers uppfattning kring effekterna av ett ljudutjämningssystem samt studera vilka effekter ett ljudutjämningssystem kan ha i en grundskoleklass. De preciserade frågeställningarna är: vad händer när ljudutjämningssystemet är igång i klassrummet? Vilken påverkan upplever eleverna och pedagogerna att ett ljudutjämningssystem har i klassrummet gällande koncentrationsförmåga, arbetsro och delaktighet i den auditiva miljön? Teoretisk ram Vår studie tar stöd av det sociokulturella perspektivet samt i systemteorin. Kommunikativa processer är centrala i det sociokulturella perspektivet och utvecklar barns kunskaper och färdigheter. Vårt sätt att agera, tänka, kommunicera och uppfatta verkligheten beror på de sociala och kulturella erfarenheterna vi upplevt. Systemteorin bygger på att se världen i helheter. Studien har en kvalitativ design. Huvuduppgiften för det kvalitativa synsättet är att tolka och förstå de resultat som framkommer. Vi vill tolka och förstå elever och pedagogers upplevelser av ett ljudutjämningssystem. Metod Observationer och intervjuer används för att samla in empiri. Intervjuer är vår centrala metod. Vi vill skapa djupare förståelse av elevernas och pedagogernas upplevelser av systemet och dess påverkan på klassrumsmiljön. Innan intervjuerna genomfördes gjordes en enkät för att utkristallisera intervjufrågor. I studien använder vi oss av triangulering för att nå större tillförlitlighet med det sammantagna resultatet. Resultat med analys Studiens resultat presenteras i observationer, intervjuer med elever och intervjuer med pedagoger. Samtliga elever anser att hörbarheten blivit bättre genom ljudutjämningssystemet. De anser att de hör både pedagog och klasskamrater bättre med hjälp av ljudutjämningssystem. Det råder delade meningar gällande användningen av elevmikrofonen. Några elever tar även upp perspektivet som berör pedagogens placering i klassrummet. När systemet används är pedagogens placering oväsentlig, liksom elevens. Detta ökar delaktigheten i klassrummet. Pedagogerna upplever att de sparar sin röst, vilket även eleverna påpekar. Den största vinsten enligt eleverna är att de alltid hör pedagogen, oavsett ljudnivå i klassrummet. Kunskapsbidraget Studien visar att elever med hörselnedsättning, koncentrationssvårigheter och autismspektrumtillstånd gynnas av ljudutjämningssystem. Två positiva effekter som vi ser är att dessa elever kan ha valfri placering i klassrummet och att de har lättare att tillgodogöra sig det pedagogen delger. Specialpedagogiska implikationer Som specialpedagog är den auditiva miljön viktig att kartlägga eftersom den har stor påverkan på elevers möjlighet till inlärning samt deras fysiska och psykiska mående. Flertalet av studierna vi läst lyfter fram hur elever i behov av särskilt stöd påverkas av undervisning i dåliga ljudmiljöer. Som blivande specialpedagoger har vi fått upp ögonen gällande vikten av den auditiva miljön för elevers mående, möjlighet till inlärning, utveckling och delaktighet. Nyckelord auditiv miljö, barn i behov av stöd, delaktighet, inlärning, ljudutjämningssystem, specialpedagogik
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 64
Language swe (iso)
Subject auditiv miljö
barn i behov av stöd
delaktighet
inlärning
ljudutjämningssystem
specialpedagogik
Handle http://hdl.handle.net/2043/18987 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics