En lyckad inskolning

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title En lyckad inskolning
Author Bawi, Farah
Date 2015
Swedish abstract
Syftet med denna studie är att synliggöra vad som leder till en lyckad inskolning på förskolan ur pedagogers och föräldrars perspektiv men även vad författare skrivit i ämnet. I arbetet ligger stort fokus på pedagogers och föräldrars roll under inskolningsprocessen men även på barns trygghet vid inskolning. Jag vill ta reda på hur pedagoger och föräldrar kan underlätta inskolningen för ett litet barn. Som metod har jag använt mig av kvalitativ intervju och kvalitativ analys. I studien deltog fem förskollärare och fem föräldrar. Förskollärarna och föräldrarna är från den förskola som jag genomförde min VFU (Verksamhetsförlagd utbildning) inom Malmö kommun. I resultatet redovisas föräldrars och pedagogers perspektiv om inskolning. Både föräldrarna och pedagoger är rörande överens om trygghetens betydelse. Även i den litteratur jag läst har betydelsen av trygghet under inskolningen starkts betonats. Pedagogerna och föräldrarna lyfte också fram pedagogers bemötande och föräldrars delaktighet som viktiga aspekter vid inskolningen.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 37
Language swe (iso)
Subject anknytning
barn
föräldrar
inskolning
pedagoger
trygghet
Handle http://hdl.handle.net/2043/18989 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics