"Jag tycker att det är ett hån!" - en studie om hur pedagoger arbetar med flerspråkighet som en integrerad del av verksamheten

DSpace Repository

"Jag tycker att det är ett hån!" - en studie om hur pedagoger arbetar med flerspråkighet som en integrerad del av verksamheten

Details

Files for download
Icon
En studie om hur ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title "Jag tycker att det är ett hån!" - en studie om hur pedagoger arbetar med flerspråkighet som en integrerad del av verksamheten
Author Nilsson Lansén, Johanna ; Levin, Tilisha
Date 2015
Swedish abstract
I Sverige idag går majoriteten av barn i förskolan redan från tidig ålder. Av dessa barn är nästan en femtedel flerspråkiga och för dem är förskolan ofta det första mötet med det svenska språket och den svenska kulturen. I flera år har modersmålstränare funnits tillgängliga i förskolan för att stödja barnen i deras flerspråkiga utveckling. Efter att det i Malmö stad synliggjorts att endast 25 % av de barn som är berättigade modersmålsstöd har fått tillgång till detta, gjordes dock en omorganisering som innebar att modersmålsstödet skulle integreras i den dagliga verksamheten istället för att anordnas med modersmålstränare. Syftet med vår studie är att undersöka hur pedagoger i förskolan framställer sitt arbete med flerspråkighet som en integrerad del i den dagliga verksamheten. Vi vill också närma oss en förståelse för pedagogernas förhållningssätt till flerspråkighet och de faktorer som kan påverka arbetet. Vårt examensarbete har en kvalitativ ansats och det insamlade materialet analyseras utifrån de teorier och begrepp som vi anser är av relevans för vår studie. Ett av begreppen vi utgår ifrån är ett interkulturellt perspektiv, vilket innebär att barnens olika kulturer samverkar och inte endast existerar sida vid sida. Vi utgår även ifrån teorier rörande modersmålets betydelse och pedagogernas roll för en gynnsam språkutveckling. Studien baseras på semistrukturerade intervjuer med pedagoger från två olika förskolor i Malmö. Resultatet visar att pedagogerna ser flerspråkighet som en tillgång och ett viktigt område att arbeta med i förskolan, men att detta arbete har försvårats sedan omorganiseringen i Malmö genomfördes. Pedagogerna anser att de har fått för lite fortbildning inom området, men att de gör så gott de kan utifrån rådande omständigheter. De arbetar aktivt med att synliggöra alla språk och kulturer som finns i barngruppen så att barnen ser olikheter som berikande. Dock blir det även tydligt i resultatet att de flesta aktiviteterna i förskolan syftar till att stärka det svenska språket.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 52
Language swe (iso)
Subject Flerspråkighet
Interkulturellt förhållningssätt
Modersmålsstöd
Språk- och identitetsutveckling
Språkutvecklande arbetssätt
Handle http://hdl.handle.net/2043/19003 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics