Kan lokalt omhändertagande av dagvatten minska översvämningsrisken i tätbebyggelse?

DSpace Repository

Kan lokalt omhändertagande av dagvatten minska översvämningsrisken i tätbebyggelse?

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Kan lokalt omhändertagande av dagvatten minska översvämningsrisken i tätbebyggelse?
Author Hellborg, Tony ; Ravn, Adam
Date 2015
English abstract
Water has always played a central part in people’s lives, both in good and bad terms. As the number of firm surfaces has increased in the dense populated areas, the ability of the water to drain has decreased. This has contributed to stormwater management in urban areas which has also become increasingly important. The continued densification of urban areas gave birth to problems such as inundation caused by stormwater. The oldest parts of the cities are frequently affected by floods during heavy rainfalls. When these areas were newly built, stormwater management worked as required due to low density which led to natural waterdrainage paths. This paper will examine the problems of stormwater management that have emerged in cities and reasons why these have occurred. One specific housing area will be studied from a stormwater management perspective. Furthermore, the paper will present theories behind a number of potential solutions which could be used in order to promote better stormwater management. By investigating causes of the flooding problems in one specific urban area, this report will convey and propose suitable solutions in order to minimize the risk of future floods. Further, this report will also present calculations for the specific area of interest, and the drainage and infiltration capacity of the area will also be investigated. A calculation after proposed solutions have been realized, theoretically, will then be introduced. This will be presented in order to give the audience an idea of whether or not the proposed solutions might have any effect. The report will not investigate expected climate changes since the possibility to prevent or affect these is poor. Further, pipe dimensions and connections in municipal water systems will not be examined.
Swedish abstract
Under människans livstid har vatten alltid spelat en central del på både gott och ont. I takt med att städerna har fått fler och fler hårdgjorda ytor har också vattnets förmåga att infiltrera försvårats. Detta har bidragit till att dagvattenhanteringen i städerna blivit allt viktigare. På grund av fortsatt förtätning av städerna så förstoras också problemen med dagvattenhanteringen. De äldsta delarna i städerna är frekvent drabbade av översvämningar vid stora regnmängder. När dessa områden var nybyggda fungerade dagvattenhanteringen på önskat sätt. Samtidigt var staden inte lika tät då som den är nu, det fanns helt enkelt fler grönytor som vattnet tilläts infiltrera på. Syftet med rapporten är att undersöka hur dagvattenhanteringen ser ut på Bellevuegården och hur de påverkas vid höga dagvattenflöden och regnmängder. Uppsatsen berör de dagvattenhanteringsproblem som växt fram i städerna och varför dessa har uppstått. Ett specifikt område, Bellevuegården, har studerats för att tydliggöra de problem som existerar i tätbebyggda områden på grund av felaktig eller avsaknad av lokal dagvattenhantering. Rapporten redovisar vad som har gjorts för att främja den lokala dagvattenhanteringen på Bellevuegården. Med denna information som grund fastslår arbetet var i området det skapas översvämningar samt varför dessa uppstår. Vidare redovisas teorierna bakom ett antal åtgärder som kan användas vid lokalt omhändertagande av dagvatten och hur dessa kan användas för att främja en god dagvattenhantering. Studien belyser endast vad som kan förbättras ovan mark. Det vill säga att rördimensioner och anslutningar i fastighetens- och kommunens VA-system inte kommer att ifrågasättas utan dessa förutsätts vara dimensionerade utefter de regler som finns. Arbetet kommer inte heller att ta upp de förväntade klimatförändringarna i någon större utsträckning eftersom möjligheten att förhindra dessa med hjälp av valt tema är minimal. Vidare tar rapporten också upp beräkningsexempel för Bellevuegården där avrinnings- och infiltrationskapaciteten undersöks. En kontrollberäkning har gjorts efter det att föreslagna lösningar har implementerats. Detta för att kunna ge läsaren en bild av genomförda åtgärders effektivitet. Genom att skapa längre avrinningsvägar för dagvattnet ges detta chansen att infiltrera och avdunsta, vilket i sin tur leder till att reducerade vattenmängder når VA-systemen. Föreslagna åtgärders mål är att så mycket vatten som möjligt ska kunna tas om hand lokalt på tomten. Bellevuegården i sig har i dagsläget minimala möjligheter att fånga upp dagvatten på grund av oregelbunden höjdsättning kombinerat med hårdgjorda ytor. Dessutom är nedfarter till garaget riskzoner då dessa fungerar som lågpunkter vilket får till följd att vattnet rinner hit. Bellevuegården har däremot hög potential att förbättras eftersom det inte har gjorts några åtgärder inom lokalt omhändertagande av dagvatten i området. Genom att anlägga grönt tak över garagenedfarten samtidigt som kanterna runt trappnedgångarna höjs ökas skyddet mot kommande översvämningar. Utjämning av höjdskillnader och ökade infiltrationsmöjligheter på fastigheten skulle också krävas för att kunna skapa ett bättre skydd mot översvämningar i framtiden. Genom att utföra dessa insatser skulle områdets dagvattenhanteringskapacitet öka drastiskt utifrån hur tomten är planerad i dagsläget.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Pages 64
Language swe (iso)
Subject lokalt omhändertagande av dagvatten
översvämning
tätbebyggelse
urbana områden
Handle http://hdl.handle.net/2043/19006 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics