Får jag lov att byta din blöja?

DSpace Repository

Får jag lov att byta din blöja?

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Får jag lov att byta din blöja?
Author Nerfont, Ester ; Jansson, Cajsa
Date 2015
Swedish abstract
Barn idag spenderar en stor del av sitt dagliga liv på förskolan. Förskolan är idag en del av skolväsendet. Vi frågar oss hur detta påverkar de yngsta barnens omsorgsbehov och deras behov av att knyta an och skapa trygga relationer. Läroplanen för förskolan binder ihop lärande och omsorg till en helhet och ger omsorgen en större roll. Trots detta så har det gjorts en tolkning av läroplanen, utifrån de yngsta barnens behov. Detta för att betona att de yngre barnen har ett annat behov än de lite äldre och att deras behov av trygghet är väsentligt. Syftet med detta examensarbete är att få en fördjupad förståelse för hur pedagoger ser på betydelsen av trygga relationer mellan pedagog och barn i omsorgssituationer. Vi har använt oss av en kvalitativ metod för att få denna fördjupade förståelse och genom denna metod genomfört tre semistrukturerade intervjuer. Vår teoretiska utgångspunkt genom den här studien har varit Noddings omsorgsetik samt anknytningsteorin. Vi har använt oss av tidigare forskning gällande educare, anknytning i förskolan och omsorgsetik i förskolan. Studiens resultat visar att informanterna har svårt att tala om omsorgssituationer. Det uppstod en tystnad när vi ställde våra frågor, vilket vi tolkar som en brist på ett professionellt språk gällande omsorgssituationerna. Dock lägger informanterna en stor betydelse vid vikten av trygga relationer mellan pedagog och barn. Alla informanterna har olika tillvägagångssätt att förstå relationens betydelse för omsorgssituationerna och detta visar sig genom deras skilda resonemang under intervjuerna. Nyckelord:
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 41
Language swe (iso)
Subject Anknytning
Omsorgsetik
Omsorgssituationer
Educare
Relation
Trygghet
Handle http://hdl.handle.net/2043/19035 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics