Ett levande dokument

DSpace Repository

Ett levande dokument

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Ett levande dokument
Author Persson, Hanna ; Polanski, Olivia
Date 2015
Swedish abstract
Vår studie syftar till hur pedagoger samtalar om likabehandlingsplaner och vilka erfarenheter de har av likabehandlingsplaner i förskolan. Vi har studerat två förskolor i två olika områden i Malmö och undersökt eventuella skillnader och likheter. Vår studie har utgått ifrån en kvalita- tiv metod och vi kommer samla in det empiriska materialet genom intervjuer på dessa två förskolorna. Intervjuerna är semi-strukturerade, då vi agerat moderatorer och enbart ställt frågor och inte deltagit i intervjuerna med informanterna. Vi transkriberade det empiriska materialet som sedan blev grunden till vår analys och vårt resultat. Analysen av det empiriska materialet har utgått ifrån ett normkritiskt perspektiv där våra begrepp är; profession, normer, arbetet mot diskriminering och kränkande behandling, samt samverkan mellan hem och förskola. Vi har undersökt den tidigare forskning som gjorts kring våra begrepp samt definierat och tolkat begreppen utifrån olika teorier. Vår teoretiska förankring har utgått ifrån det empiriska materialet och de områden som framkommer i vår analys. Vår studie har visat en viss problematik med arbetet mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan. Problematiken ligger främst i förskolornas förutsättningar som synliggörs på olika sätt. Tiden, organisationen och de gemensamma diskussionerna kring arbetet mot diskriminering och kränkande behandling är påverkande faktorer till arbetet med likabehandlingsplaner.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 43
Language swe (iso)
Subject Förskola
Likabehandlingsplan
Normer
Profession
Värdegrund
Handle http://hdl.handle.net/2043/19048 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics