Förskolepedagogers föreställningar om traditionella könsroller

DSpace Repository

Förskolepedagogers föreställningar om traditionella könsroller

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Förskolepedagogers föreställningar om traditionella könsroller
Author Löfgren, Clara ; Nerman, Caroline
Date 2015
Swedish abstract
Syftet med den här kvalitativa studien är att undersöka och belysa vilka normer och föreställningar pedagoger i förskolan har om traditionella könsmönster. För att få en större vetskap inom ämnet, samt ge en bakgrund till vår studie har vi valt att utgå ifrån följande teoretiska begrepp: Genus, könsroller samt normer. De områdena har vi även använt oss av för att undersöka tidigare forskning om ämnet, bland annat ur ett historiskt och internationellt perspektiv. Som metod för att samla in vår empiri till studien så valde vi att intervjua pedagoger i en fokusgrupp. Till fokusgruppstillfället hade vi förberett frågor om ämnet som vi diskuterade, samt spelade in intervjun för att sedan transkribera materialet. Resultatet av vår studie visade på att det finns en del föreställningar av kön som bidrar till könsroller, och att det är i bemötandet som detta skapas. Pedagogernas medvetenhet om hur de bemöter barn spelar alltså stor roll, men också hur de arbetar med detta. Pedagogerna som medverkade i vår studie arbetade mycket med genus på sin förskola, och verkade mycket medvetna om bemötandets betydelse. Däremot framkom det att pedagogerna inte verkade riktigt redo för användandet av begreppet hen. Pedagogerna menade att de fokuserade arbetet på att göra verksamheten mer jämställd genom att arbeta med bemötandet av de två kön som redan finns för att alla barn, oberoende av kön, ska få lika förutsättningar i förskolan.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 35
Language swe (iso)
Subject Förskola
Förskolepedagoger
Genus
Hen
Könsroller
Normer
Handle http://hdl.handle.net/2043/19051 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics